SLU-nyhet

Kungsörnar ska inventeras med ljudinspelare

Publicerad: 31 mars 2021
Närbild på kungsörn.

Varje år inventeras kungsörnar i Sverige. I år kommer ljudinspelare att användas som ett nytt inslag i delar av norra Sverige för att se om metoden kan ge bättre kunskap om häckningsframgången.

Varje år inventerar länsstyrelserna kungsörn genom att undersöka hur många revir som är besatta och kungsörnarnas häckningsframgång. Detta görs för att få en bild av populationen och dess utbredning och utveckling.

I år deltar forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, för att testa en ny metod med ljudinspelare på vissa platser i norra Sverige. Förhoppningen är att metoden ska bidra till  en bättre inventering och ge bättre kunskap om häckningsframgången i olika revir.

– Vårt viktigaste syfte är att hitta ungar i tidigare okända bon, både i kända revir med känt bo men okända alternativbon och i besatta revir utan kända bon, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Ungarnas tiggläten spelas in

De flesta ljudinspelarna sätts ut på försommaren, då tiggande ungar bedöms finnas i bona. De placeras inom ungefär en kilometer från kända eller misstänka bolokaler.

Idén till metoden fick Birger Hörnfeldt när han spelade in läten vid kända och potentiella häckningslokaler för pilgrimsfalk härom året. När han gick igenom inspelningarna upptäckte han tiggläten från kungsörnsungar i fem av områdena. Dessa områden ingick i redan kända kungsörnsrevir.

– I ett av reviren hade häckningen tidigare bedömts som misslyckad vid kontroll av det kända kungsörnsboet, men tiggläten visade att det fanns en unge där men i ett tidigare okänt alternativbo, säger Birger Hörnfeldt.

Ytterligare åtta kända kungsörnsrevir testades och sammanlagt påvisades lyckade kungsörnshäckningar med säkerhet på 6 av totalt 45 inspelningslokaler, vilket då motsvarade en ökning med cirka 20 procent av antalet kända, lyckade kungsörnshäckningar under 2020.

Fakta:

De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är:

  • antalet besatta revir, det vill säga revir där kungsörn har observerats under inventeringen, som återspeglar stammens storlek
  • antalet lyckade häckningar, som återspeglar stammens möjliga tillväxt.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

Från inventeringarna av kungsörn 2019 rapporterade länsstyrelserna i hela landet totalt 502 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 311 par och det var 266 par som lyckades med häckningen. Knappt tre fjärdedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet.

Källa: Naturvårdsverket


Kontaktinformation

Birger Hörnfeldt professor emeritus
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
birger.hornfeldt@slu.se, 070-552 53 28