SLU-nyhet

Nya yttäckande rasterkartor över Sveriges trädslag i SLU Skogskarta

Publicerad: 08 mars 2021
Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.

Nu finns nya beräkningar över trädslagsfördelningen i Sveriges skogar för fri nedladdning. Den senaste versionen av SLU Skogskarta har en ny förbättrad kvalitet, en högre detaljeringsgrad och dessutom gör kartproduktionens kontinuitet att vi nu kan följa den svenska skogens utveckling under 15 år.

SLU Skogskarta är ett antal olika digitala kartprodukter framtagna av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kartorna beskriver Sveriges skogar och kan fungera som underlag för skoglig planering, både ur ett miljö- och produktionsperspektiv och kan även användas för många andra ändamål exempelvis habitatmodeller, klimatförändringar och biodiversitet.

SLU Skogskarta 2015 består av ett antal olika kartprodukter producerade genom sambearbetning av fältinventeringar från Riksskogstaxeringen (SLU), ytmodeller från Lantmäteriets stereomatchade flygbilder samt satellitbilder från Sentinel-2. I rasterkartorna beskriver varje cell (12,5 x 12,5 meter) volym per trädslag, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa. Volymskartorna ger ett mått på virkesförrådet uppdelat på tall, gran, contorta, björk, ek, bok och övriga lövträd.

Sedan tidigare finns tre nationella kartprodukter som representerar tillståndet i landets skogar år 2000, 2005 och 2010. Fram till och med 2010 baserades kartorna endast på satellitbilder från Landsat och SPOT, medan SLU Skogskarta 2015 baseras på en kombination av data från Sentinel-2 och Lantmäteriets ytmodeller.

− Tack vare att det nu finns satellitdata med hög upplösning och att vi har tillfört ytterligare en datakälla med Lantmäteriets ytmodeller har kvalitén på kartorna förbättrats och rastercellernas storlek har minskats. Dessutom gör kartprodukternas kontinuitet att vi kan följa skogarnas utveckling över tid, säger Mats Nilsson, projektledare vid SLU.   

SLU Skogskarta 2015 har tagits fram på uppdrag av Skogsstyrelsen och kan laddas ner fritt via Skogsstyrelsens ftp, tidigare versioner av SLU Skogskarta finns tillgängliga via SLU:s ftp.

Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.
Rasterkartor (12,5 x 12,5 meter) över trädslagsvolym för gran, tall och björk i SLU Skogskarta 2015. Höga trädslagsvolymer (m3sk/ha) representeras av mörkare grön och ljusare nyanser visar lägre volymer. Flygfoto i infrarött från Lantmäteriet.
Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.
Rasterkarta över trädens totala volym (m3sk/ha) i SLU Skogskarta 2000 respektive 2015. Hög totalvolym representeras av mörkare grön och ljusare nyanser visar lägre volymer. Bild Mikael Egberth, SLU.
Karta över Sveriges landsgränser delvis täckt med grön/gula områden. Bild.
Geografisk utbredning av SLU Skogskarta år 2000, 2005, 2010 och 2015. Utbredning av SLU Skogskarta 2015 begränsas av var högupplösta ytmodeller finns tillgängliga. Bild Mikael Egberth, SLU.

Välkomna på webbinarium

Missa inte det digitala webbinarium där du får mer information av kartprodukterna. Webbinariumet arrangeras av Nationellt skogsdatalabb den 29 mars, kl. 14:00-15:00.

Pressbilder

Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst bild. Källa ska anges.

Trädslagsvolym för gran, tall och björk. Bild Mikael Egberth, SLU.

Totalvolym för samtliga trädslag år 2000 respektive 2015. Bild Mikael Egberth, SLU.

Geografisk utbredning för SLU Skogskarta. Bild Mikael Egberth, SLU.