SLU-nyhet

SustAinimal startar upp och rekryterar doktorander

Publicerad: 22 mars 2021

Centrumbildningen SustAinimal startar i vår med att rekrytera fem doktorander, tjänster för dem som är intresserade av lantbruksfrågor och av att vara med och påverka utformningen av framtidens livsmedelssystem. Fyra kan sökas nu och fram till slutet av mars, en femte tjänst kommer längre fram i vår.

SustAinimal är en av de nya centrumbildningar som finansierats av Formas i en storsatsning på forskning och innovation för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. SustAinimal har partners från universitet, forskningsinstitut och aktörer från olika delar av det svenska livsmedelssystemet. Med ett ämnesöverskridande arbetssätt ska centrumbildningen öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i framtida livsmedelssystem, och vara vägledande i utvecklingen av en resilient, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sverige.

I vår söker SustAinimal doktorander som är intresserade av lantbruksfrågor, och av att vara med och påverka utformningen framtidens svenska livsmedelssystem. Centrumbildningen rekryterar nu fem forskarstuderande. De första fyra tjänsterna kan sökas fram till slutet av mars, en femte tjänst kommer längre fram i vår. Alla tjänster handleds av erfarna personer från medverkande partners, från akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer. Tillsammans med postdoktorala forskare ingår doktoranderna i SustAinimal Academy, centrumbildningens karriärsatsning på unga forskare.

Vårens doktorandtjänster

Doktorand i nationalekonomi

Doktorandprojektet kommer att fokusera på utformning av policy och på processer som ligger till grund för implementering av policy, med särskilt fokus på kommunikation.

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4661

Doktorand i veterinärmedicin eller husdjursvetenskap

Doktorandprojektet kommer att genom modelleringar och riskanalyser, kartlägga hur livsmedelsproduktion med idisslare ser ut idag och kan komma att förändras i framtiden. 

https://www.sva.se/om-oss/lediga-jobb/

Doktorand i teknologi

Doktorandprojektet kommer att utvärdera miljö- och resursaspekter för produktionssystem som främjar höga naturvärden, och utveckla och utvärdera regionala framtidsscenarier med avseende på olika hållbarhetsindikatorer och deras bidrag till biologisk mångfald.

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4749&rmlang=SE

Doktorand i husdjursvetenskap

Doktorandprojektet kommer att validera skattningar av metanutsläpp från mjölkkor som utfodras enligt senaste rönen avseende minskad klimatpåverkan och medverka i utvärderingar av nettoleverans av livsmedel och klimatbelastning från djur i scenarier för livsmedelssystem i olika regioner i Sverige.

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4455&rmlang=SE

Forskarstuderande i husdjursvetenskap – rekrytering senare våren 2021

Doktorandprojektet kommer att handla om djurs beteende och fysiologi i samband med inlärning vid användning av digitala stängsel. Syftet med digitala stängsel är att göra det lättare att inhägna marker som annars är svåra att stängsla, exempelvis naturbetesmarker.

Mer information om SustAinimal

Sigrid Agenäs
Professor och chef för centrumbildningen SustAinimal
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
018-67 16 33, 070-697 32 31, sigrid.agenas@slu.se
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/mjolkkor/sustainimal/


Kontaktinformation