SLU-nyhet

Svampar kan hjälpa växtens försvar mot insekter

Publicerad: 04 mars 2021
Närbild på bladlöss.

Det finns en samling insektsparasitära svampar som används som biologisk bekämpning. Flera av dessa kan även interagera med växten, oftast som endofyter. Det finns studier som visar att dessa kan inducera växtens eget försvar mot insektsangrepp.

Nu har forskare undersökt om de insektsparasitära svamparna Beauveria bassiana, Metarhizum brunneum och M. robertsii skulle kunna ge positiva försvarsmekanismer. Bön- och vetefrön inokulerades med de tre insektsparasitära svamparna och populationstillväxten av bladlöss noterades sedan på plantorna. Både Beauveria bassiana och M. robertsii minskade bladlösspopulationen. För plantor vars frön inokulerades med svampen Metarhizum brunneum ökade däremot istället bladlösspopulationen. Detta skulle enligt forskarna kunna förklaras med att växternas försvar består av olika typer av metaboliter och de plantor inokulerade med Metarhizum brunneum fick en annan sammansättning av försvarsmetaboliterna än de andra svamparna gav (Rasool et al. 2020).

I en annan nyligen publicerad studie undersöktes åter den insektsparasitära svampen Metarhizum brunneum men i en annan gröda och mot en annan skadegörare.  Blomkålsfrön såddes tillsammans med inokulerade riskorn och plantorna utsattes sedan för kålmalen (Plutella xylostella). I detta fall visade det sig åter att växtens försvars triggades igång och bladskadorna från kålmalslarverna var något lägre än för kontrollplantorna. (Cachapa et al. 2020).

Mer forskning behöver inom detta intressanta område för att förstå hur olika växters försvar i form av metaboilter kan påverkas på ett positivt sätt så att det skapar ett hållbart försvar för de skadegörare man vill hålla borta.

Klara Löfkvist

 

Läs studierna här:

Rasool, S., Vidkjær, N.H., Hooshmand, K., Jensen, B., Fomsgaard, I.S. and Meyling, N.V. (2021), Seed inoculations with entomopathogenic fungi affect aphid populations coinciding with modulation of plant secondary metabolite profiles across plant families. New Phytol, 229: 1715-1727.

Cachapa, J.C., Meyling, N.V., Burow, M. et al. Induction and Priming of Plant Defense by Root-Associated Insect-Pathogenic Fungi. J Chem Ecol 47, 112–122 (2021).

Sidansvarig: epok@slu.se