SLU-nyhet

Debatt om klimatrapportering

Publicerad: 23 april 2021

På DN debatt har under april månad klimatrapporteringen diskuterats. Debatten har gällt vilka typer av utsläpp som tas upp i klimatrapportering och vilka typer som inte rapporteras till FN:s klimatkonvention.

Anders Lindroth (Lunds universitet) och Lars Tranvik (Uppsala universitet) skriver den 10 april på DN debatt att ”Utsläpp av växthusgaser i Sverige underskattas kraftigt”:
”Det som rapporteras till klimatkonventionen måste kompletteras med data från andra källor och eventuellt också inrättande av kompletterande mätprogram för våtmarker och sjöar och vattendrag. Det finns redan i dag två nationella infrastrukturer där sådana mätningar delvis görs. Låt oss använda dessa resurser för säkrare uppskattningar av den territoriella växthusgasbalansen.”

Mattias Lundblad, Erik Karltun, Hans Petersson och Per-Erik Wikberg (SLU), ansvariga för redovisningen av upptag och utsläpp från markanvändningssektorn (LULUCF) till EU och FN på uppdrag av Naturvårdsverket replikerar i: ”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” publicerad 19 april:

”Men det har inte funnits någon ambition hos FN:s klimatpanel (IPCC) eller FN:s klimatkonvention (UNFCCC) att varje lands klimatrapportering ska vara en fullständig kol eller växthusgasbudget inom de territoriella gränserna. En bärande princip i klimatrapporteringen är i stället att den ska rapportera upptag och utsläpp av växthusgaser som anses vara direkt påverkade av människan. Rapporteringen ligger sedan till grund för förhandlingar och åtaganden för att minska utsläppen inriktade mot just de utsläpp eller upptag vi kan åtgärda.”