SLU-nyhet

SLU och Skogsstyrelsen kraftsamlar mot skogsskador

Publicerad: 15 april 2021

SLU och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet.

Risken för olika typer av skogsskador ökar i takt med klimatförändringarna. Marktorka kommer bli mer vanligt vilket innebär ökad risk för insektsangrepp och skogsbränder. Mildare och kortare vintrar kan innebära mindre tjäle och ökad risk för stormfällningar. Ett varmare klimat ökar också risken för att nya skadegörare kan etablera sig i landet.

Från och med i år har Skogsstyrelsen och SLU fått 30 miljoner kronor vardera för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador. Som grund för detta arbete har myndigheterna i nära samarbete tagit fram varsin långsiktig plan. Åtgärderna handlar både om att öka kapaciteten för att hantera skador på kort sikt och för att på längre sikt förbygga skador.

– Skogsstyrelsen kommer bland annat lägga stort fokus på kompetensutveckling, såväl inom myndigheten som inom skogsbruket. Vi kommer också fortsätta att utveckla digitala kartunderlag för att underlätta identifiering och bekämpning av skogsskador. Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida skogsskador, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Ett virtuellt centrum för forskning och övervakning

SLU har under lång tid bedrivit forskning och miljöanalys kopplat till skogsskador. För att få ännu tydligare samordning och kraftsamling i arbetet bildas nu SLU Skogsskadecentrum som ska arbeta med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare.

Viktiga delar inom SLU Skogskadecentrum blir en central analysfunktion, en forskarskola, utökad övervakning av skador och skadegörare, samt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling och strategier för att begränsa skogsskador.

– Vi kommer ta tillvara den verksamhet som redan bedrivs på olika institutioner och utöka med ytterligare kompetenser för att få en tydlig sammanhållande kraft i arbetet med skogsskador. Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog, säger Göran Ståhl, dekan, SLU.

Skogsstyrelsen och SLU kommer även fortsatt att ha ett nära samarbete i arbetet med skogsskador och i uppbyggnaden av SLU Skogskadecentrum.

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se