SLU-nyhet

Hörselstenarnas kemi kan avslöja var den unika kustharren leker

Publicerad: 05 maj 2021
Harr som ligger på is

Genom att studera den kemiska sammansättningen i harrens otoliter (hörselstenar) kan vi med stor säkerhet avgöra om harren börjat sitt liv i sötvatten eller i brackvatten. Det visar en färsk studie från Bottenviken och Norra Kvarken, som genomförts av institution för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.

Harr (Thymallus thymallus) lever främst i sötvatten, alltså i vattendrag och sjöar. Men i Bottniska viken, främst i Västerbottens och Norrbottens län, finns unika bestånd av arten som anpassats för att leva i bräckt vatten, även kallad kustharr. Bottniska viken är också det enda havsområdet i världen där man har kunnat konstatera att harr leker och förökar sig i havet.

Det finns alltså två olika ekotyper* av kustharr som tidigare kunnat identifieras med hjälp av genetiska studier: en sötvattenlekande ekotyp där rekryteringen sker i tillrinnande vattendrag, och en havslekande ekotyp. 

- Generellt sett är kunskapen om harrbestånden i Bottniska viken mycket begränsad, men det mesta tyder på att den minskar i utbredning. För att kunna förbättra förutsättningarna för kustharren genom till exempel områdesskydd behöver vi identifiera viktiga lek- och uppväxtområden, säger Henrik Jensen, projektledare vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Fiskens livshistoria syns i dess hörselstenar

En fisks ursprung, vandringsmönster och i vilken miljö fisken vistats i under olika livsstadier går att ta reda på genom att analysera den kemiska sammansättningen i fiskens hörselstenar, s.k. otoliter. Otoliterna växer kontinuerligt under fiskens liv, och flertalet grundämnen från omgivningen lagras då in i otoliterna.

- Kvoten av strontium och kalcium (Sr:Ca) i otoliterna ökar generellt med ökande salthalt och kan således användas för att spåra fiskens ursprung. Det går även att bestämma ungefär när individen vandrat från sötvatten till saltare vatten, säger Ulrika Tollerz Bratteby, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Kustharr från åtta lokaler i Norr- och Västerbotten

I projektet samlade Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten in kustharr från åtta kustlokaler från Luleå i norr till Umeå i söder: Kunoön, Hålfjärden Buskön, Korsöarna Burvik, Munkviken, Rickelskäret Sikeå, Tjuvviken, Långrataviken och Holmön. Detta skedde med pimpelfiske under vårvintern 2020, och totalt analyserades 74 av de infångade harrarna. Studien ingår i projektet "Skydd av harren i Bottenviken och Norra Kvarken" som finansieras av Havs och vattenmyndigheten.

 

 

Omkring en tredjedel av de analyserade kustharrarna i studien klassades till den havslekande ekotypen. Vid Holmön och Kunoön tycktes i stort sett samtliga individer vara havslekande. Majoriteten av alla individer visade däremot tydliga tecken på ett annat ursprung, där rekryteringen förmodas ha skett i en miljö där vattnet inte är lika salt. I de sex mer kustnära områdena (Hålfjärden Buskön, Korsöarna Burvik, Munkviken, Rickelskäret Sikeå, Tjuvviken och Långrataviken) dominerade vad som förmodas vara den sötvattenlekande ekotypen, där lek och yngelkläckning sker i tillrinnande vattendrag.

Resultatet visar även att de analyserade kustharrarna inom ett och samma område till största delen hade samma ursprung, dvs. att merparten av individerna rekryterades antingen i brackvatten eller i sötare vatten.

Kunskap kan bidra till bättre bevarande

- Den havslekande ekotypen av kustharr har bara konstateras på ett fåtal platser i Sverige tidigare, men vi har indikationer på att den finns mer utbrett i Norrbotten. Med hjälp av de nya fynden kan vi avsevärt förbättra kunskapen om harrens utbredning: en kunskap som i sin tur kan användas för att bevara och stärka de här unika bestånden, säger Ulrika Tollerz Bratteby.

- Vi hoppas även kunna analysera fiskfjäll för att avgöra ursprunget hos kustharr. Att använda fjäll är en billigare metod än att göra otolitanalyser och har framförallt även fördelen att fisken inte behöver avlivas, säger Ulrika Tollerz Bratteby.

*Ekotyp betyder att det är en ärftligt specialiserad variant (inom en art), anpassad till en viss miljö men som inte är avskild från andra ekotyper genom någon sterilitetsbarriär.

Rapport

Ursprung hos harr (Thymallus thymallus) i Bottenviken och Norra Kvarken


Kontaktinformation

Ulrika Tollerz Bratteby, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulrika.tollerz.bratteby@slu.se, 010-478 41 01

Martina Blass, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
martina.blass@slu.se, 010-478 41 18