SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2021 till Gren, Magnusson och Lundqvist

Publicerad: 06 september 2021

Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Ing-Marie Gren. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Magnusson, medan förtjänstmedaljen i silver går till docent Johan Lundqvist.

Utmärkelserna överlämnas vanligen vid den årliga promotionshögtiden, men på grund av coronapandemin utdelades de på ett enklare sätt år 2020. Formen för 2021 års utdelning kommer också att anpassas till pandemins utveckling.

Ing-Marie Gren (foto: Viktor Wrange); Ulf Magnusson (foto: Jenny Svennås-Gillner); Johan Lundqvist (foto: Lisbet Spörndly).

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Ing-Marie Gren

Ing-Marie Gren utsågs till professor i miljö- och naturresursekonomi vid SLU 1998, och har under lång tid varit en auktoritet när det gäller svensk miljöpolitik som berör de areella näringarna. Genom att kombinera nationalekonomisk forskning av hög kvalitet med en rad samarbeten med naturvetenskapliga forskare har hon bidragit till ökad kunskap och förståelse för ekonomins roll vid utformningen av miljöpolitik. Särskilt viktiga insatser har hon gjort när det gäller valet av åtgärder och politik för att minska övergödningen av Östersjön. Fokus har där legat på internationellt samarbete och lösningar som ger stor miljönytta med tillgängliga resurser.

Genom sitt breda intresse för miljöpolitik inom områden som vattenförvaltning, klimat, biodiversitet och viltförvaltning, och genom utveckling av empirisk forskning inom dessa fält, har Ing-Marie Gren påverkat det miljöekonomiska forskningsfältet brett. Genomslaget har varit stort inom både forskning och politik. Hon har även stärkt SLU:s roll internationellt genom sitt framgångsrika och produktiva deltagande i internationella forskningskonsortier inom Östersjöregionen och inom EU-samarbeten.

Ing-Marie Gren har publicerat över 100 artiklar i välrenommerade internationella tidskrifter. Hon har också varit huvudhandledare för 15 doktorander, varav många idag är verksamma vid universitet och forskningsinstitutet både inom och utanför Sveriges gränser samt vid organisationer såsom FN och Världsbanken. Flera återfinns också inom den svenska statsförvaltningen med ansvar för utformningen av den reella miljöpolitiken. Den omfattande och högklassiga forskningen har i hög grad möjliggjorts genom en mycket god förmåga att erhålla forskningsmedel från finansiärer såsom EU, Formas, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Ing-Marie Gren har också gjort stora insatser för utbildningen vid SLU. Under lång tid bedrev hon en omfattande och uppskattad undervisning i flera ämnen, men hon har också utvecklat ämnet nationalekonomi. Hon var en drivande kraft bakom programmet Miljö- och naturresursekonomi, som inrättades 1996 och som idag har utvecklas till ett masterprogram enligt Bolognamodellen. Hon var också drivande när SLU och Uppsala universitet i mitten av 2000-talet utvecklade ”Masters’ Programme in Sustainable Development”. Båda dessa program har i dag ett mycket högt söktryck. Ett tecken på hennes intresse och engagemang för utbildningsfrågor är att hon utsågs till expert vid Högskoleverkets utvärdering av landets utbildningar i nationalekonomi 2011–2012.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Ulf Magnusson

Ulf Magnusson är professor i husdjursreproduktion sedan 2008. Hans forskning handlar framförallt om infektionssjukdomar som påverkar fortplantningen hos lantbruksdjur, och som även kan smitta människor. Huvuddelen av forskningen är kopplad till livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

Ulf Magnusson har målmedvetet och med ett långsiktigt perspektiv fört fram SLU:s breda kunnande om djurhållning och om samspelet mellan djurhälsa, folkhälsa och de vilda djurens hälsa (”One health”), både inom och utanför den akademiska världen i Sverige. Han har också hjälpt till att placera SLU på kartan bland stora internationella aktörer, vilket har gjort SLU:s kompetens efterfrågad i globala sammanhang. Genom att engagera kollegor i dessa frågor och i sina nätverk har han bäddat för att dessa framgångar kan bli bestående.

När fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap bildades för drygt 15 år sedan utsågs Ulf Magnusson till vicedekan med ansvar för forskningsfrågor och internationellt samarbete. Han inledde då ett målinriktat arbete med att utveckla forskningssamarbeten kring lantbruk och livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på frågor kring djurhälsa och produktion av animaliska livsmedel – ämnen som då stod långt ner på den svenska biståndsagendan.

Ulf Magnussons insatser ledde till att SLU fick betydande resurser från UD och Sida och hans expertis har efterfrågats av organisationer såsom FAO, Världsbanken, Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och CGIAR. Ett exempel gäller FAO:s arbete för att bekämpa det globala utbrottet av fågelinfluensa. Han har också utvecklat samarbeten med universitet i bl.a. Baltikum, Östafrika och Sydostasien.

På uppdrag av rektor ledde Ulf Magnusson arbetet med att ta fram SLU:s strategi for global utveckling, som har varit en förebild inom den svenska universitetsvärlden. Han bidrog därefter starkt i uppbyggnaden av det som i dag är SLU Global, en enhet som stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för människor i låginkomstländer, baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas docent Johan Lundqvist

Johan Lundqvists forskning syftar till att utveckla nya och innovativa metoder för att upptäcka toxiska ämnen i miljön och i livsmedel, med särskilt fokus på dricksvatten. Metoderna bygger på modifierade celler som odlas på labb och kan användas för att upptäcka olika typer av toxiska ämnen. Metoderna har visat sig vara mycket användbara och kan upptäcka effekter av såväl kända som okända miljöföroreningar, liksom cocktaileffekter.

Johan Lundqvist är apotekare och disputerade 2011 vid Uppsala universitet. Han rekryterades till SLU 2014 som postdoktor i toxikologi, och året därpå anställdes han som forskare med ett mobilitetsanslag från Formas. Under sin tid som forskare vid SLU har Johan Lundqvist etablerat sig som en självständig och produktiv forskare med en egen forskargrupp och han har bidragit mycket till den starka forskningsmiljö som finns vid SLU idag inom det toxikologiska området. Han antogs som docent vid VH-fakulteten år 2018 och har under de senaste sex åren beviljats mer än 30 miljoner kr i forskningsanslag från bland annat Formas och Vetenskapsrådet.

Johan Lundqvist är mycket mån om att resultat och nya metoder som tas fram inom forskningen också kommer till praktisk nytta. Med stöd från bland annat Formas, SLU Holding, Uppsala Innovation Center och Vinnova har han medverkat i grundandet av ett företag som arbetar med att erbjuda nya analysmetoder till vattensektorn.

En röd tråd i Johan Lundqvists forskningsverksamhet är samverkan med samhället utanför akademin. Hans forskargrupp har utfört miljöövervakning åt Naturvårdsverket och flera länsstyrelser och har ett mycket aktivt samarbete med flera stora dricksvattenproducenter och företag i dricksvattensektorn.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Klicka för högupplöst foto. Fotograf ska anges.)

Fakta:

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för tolfte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års medaljörer


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48