SLU-nyhet

Steg mot ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet

Publicerad: 09 september 2021
Utsikt över hav och sjöbodar

En så kallad ekosystembaserad förvaltning är ett viktigt verktyg om vi ska kunna förvalta haven på ett hållbart sätt. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det gäller bevarande. Så hur skulle man kunna utveckla en ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet? SLU Aqua har arbetat fram ett vetenskapligt underlag som kan fungera som bas för det arbetet.

Bottenhavets ekosystem är relativt ostört jämfört med många andra delar av den svenska kusten, men det finns ändå flera problemområden. Ett viktigt exempel är intressekonflikter om en av havets viktiga resurser: fisken.

Strömming och lax är viktiga för fiskenäringen, och när fångsterna minskar skapar det problem för det kustnära fisket. Dels uppstår det konkurrens mellan det småskaliga lokala fisket och det mer storskaliga fisket ute till havs (pelagiskt fiske). Det uppstår också konkurrens mellan fisket och djur som säl och skarv, som ju äter fisk. Det här är konflikter som visat sig vara svåra att lösa med dagens förvaltningsmetoder.

Ett annat problem är att de grunda livsmiljöerna ofta är starkt påverkade av människan, eftersom de är mycket viktiga både för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Idag övervakas varken grunda mjukbottnar eller utsjöbankar i södra Bottenhavet, vilket är oroväckande. Den övervakningen skulle behövas för att säkerställa de här miljöerna.

SLU Aquas vetenskapliga underlag sammanfattas i rapporten Kunskapsunderlag för ekosystembaserad havsförvaltning i Bottenhavet. I rapporten presenteras de arter som är viktiga för södra Bottenhavets ekosystem, och deras status. Den beskriver också olika påverkansfaktorer, och exempel på ekosystemtjänster.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, och ska fungera som en bas för vidare arbete för att utveckla förvaltningen av södra Bottenhavet tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer.

 

 


Kontaktinformation

Carolyn Faithfull, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
carolyn.faithfull@slu.se, 010-478 41 74

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16