SLU-nyhet

Så kan risken för sjukdomsutbrott minskas i snöleopardernas landskap

Publicerad: 20 januari 2022
Snöleopard i bergen.

De vilda djurens livsmiljöer krymper på många håll i världen och det ökar risken för nya pandemier. Det gäller till exempel i Asiens bergstrakter där snöleoparderna lever. Forskare från SLU har under många år studerat snöleoparder och hjälpt till att utveckla bevarandeprogram tillsammans med lokalbefolkningen. Nu har de tillsammans med en rad andra organisationer tagit fram riktlinjer om hur man kan hantera dessa risker. Det är viktigt för hälsan hos vilt, tamdjur och människor.

Bergen i Asien sträcker sig över tolv olika länder. Även om dessa länder skiljer sig mycket åt när det gäller levnadssätt, politisk inriktning och religion så är bergsregionerna ändå väldigt lika. Här lever människor ofta som herdar i nära kontakt med sin boskap. Det är stora avstånd och brist på sjuk- och veterinärvård. Snöleopardens utbredningsområde sammanfaller med bergsregionerna.

Risk för fler pandemier

Ungefär 75 procent av nya infektionssjukdomar (Emerging Infectious Disease, EID) kan överföras mellan djur och människor. Ibland leder det till epidemier eller till och med pandemier som i fallet med covid-19.
Mycket talar för att utbrotten blir allt fler i takt med att kontakter mellan människor och vilda djur ökar. Det är följden av att arternas utrymme krymper på grund av skogsbruk, jordbruk, urbanisering och klimatförändringar. Tjuvjakt och illegal handel med vilda djur resulterar också i kontakt mellan människor och vilda djur. Ibland används de i traditionell medicin eller som mat.
Dessutom ökar användningen av antibiotika och avmaskningsmedel vilket gör att vissa sjukdomar inte längre kan behandlas lika effektivt.

Ökad risk för smittspridning

Historiskt sett har de otillgängliga bergstrakter där snöleoparderna finns haft ganska låg risk för sjukdomsutbrott, men nu ökar strömmen av människor och varor mellan bergen och låglänta områden där det ofta finns fler människor och fler sjukdomar. Antalet vilda hundar ökar också och de letar mat både i städernas soptunnor och i avlägsna naturområden. Illegal jakt och handel med vilda djur är svårt att övervaka men är troligtvis omfattande i vissa delar av bergen. Ur ett smittspridningsperspektiv innebär det att människor kommer i kontakt med arter som kan bära på ovanliga sjukdomar

– Vi har tagit fram riktlinjerna om hur man ska kunna förebygga att smittsamma sjukdomar sprids, upptäcka sjukdomar i tid och ha en möjlighet att stoppa spridningen, säger Örjan Johansson, forskare på SLU.

Från övervakning till bättre hälsovård

Åtgärder som kan minska risken för sjukdomsutbrott

 • Övervakningsprogram för att hålla kolla på sjukdomar och riskfaktorer. Tidig upptäckt är avgörande.
 • Dela data mellan olika länder.
 • Öka medvetandet om riskerna hos befolkning och myndigheter lokalt och involvera dem i övervakningen
 • Investera i sjukvård för människor och en struktur för veterinärer.
 • Satsa på att minska illegal handel med vilda djur till exempel med utbildning och mer personal.
 • Informera om riskerna med att använda produkter från vilda djur.
 • Förvalta populationen av vilda hundar, till exempel med sterilisering i de områden där avlivning inte är ett alternativ pga av religion. Andra åtgärder är vaccinering och sophantering i städerna.
 • Undvik att fånga vilda djur. Det ökar kontakten med människa och stressen kan göra att djurens immunförsvar försvagas.
 • Vägar och annan infrastruktur som skär genom landskapet ska planeras så att man undviker särskilt känsliga områden.
 • Stöd verksamheter som bygger på hållbart utnyttjande av biologisk mångfald.

Följande organisationer har bidragit till dokumentet:

 • Snow Leopard Trust
 • Institute of Public Health, Bengaluru
 • Nature Conservation Foundation
 • Snow Leopard Ecosystem Protection Program
 • SLU, institutionen för ekologi, forskarna Matthew Low och Örjan Johansson

Läs mer 

Policy Brief: Snow Leopards in a Post-COVID-19 World - Understanding and Managing the Increasing Risk of Emerging Infectious Diseases in Asia’s High Mountains 

 Vetenskaplig artikel: Increasing Risks for Emerging Infectious Diseases