SLU-nyhet

Kärnfrågor för framtidens stråsäd i fokus på workshop om växtförädling och cerealier  

Publicerad: 25 oktober 2022

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och näring på Boklunden i Torna Hällestad för en workshop. 

I slutet av dagen ringades följande in som särskilt viktiga och intressanta saker att jobba vidare med. 

  • Sorter av stråsäd som ger hög och stabil avkastning, trots klimatförändringar som leder till mer extremväder i form av till exempel torka, ihållande regn och temperaturförändringar, så kallad abiotisk stress. 
  • Sorter av stråsäd och odlingssystem som är bättre på att ta tillvara kväve och fosfor, så att vi kan minska beroendet av näringstillförsel och samtidigt undvika näringsläckage. 
  • Sorter av stråsäd som har bättre resistens mot växtsjukdomar, så att vi kan använda mindre växtskyddsmedel. 
  • Fokus även på växtens rotsystem, och inte bara på egenskaper ovan jord. 
  • Hösthavre som ny gröda för Sverige. 
  • Infrastruktur för att kunna jobba med stora komplexa frågor kring stråsäd och växtförädling. 

Pågående forskning inom SLU Grogrund visar att teknikutvecklingen inom växtförädling är mitt i ett paradigmskifte, där maskininlärning och de nya genombaserade metoderna börjar användas i växtförädlingen i praktiken, ett resultat av god samverkan mellan akademi och industri. 

- Nu jobbar vi tillsammans vidare mot en starkare svensk stråsädsproduktion, där växtförädling är en del. De olika frågorna som identifierades på workshopen är alla viktiga och kräver olika angreppssätt,  säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund. 

Nuläge och framtidsspaningar från workshopen 

Workshopen, som ägde rum den 20 oktober 2022, inleddes med föredrag från forskare och representanter från odling och industri. Klicka på texten för att komma till presentationen. 

Inledning 

Framtidsspaningar 

Presentation av pågående forskning inom SLU Grogrund 

Brainstorming och fortsättning 

Efter föredragen följde en brainstorming om framtida möjligheter. Deltagarna avslutade mötet i samstämmighet om att de såg fram emot ökat samarbete för att stärka de svenskodlade cerealierna. 

 


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142