SLU-nyhet

Hur påverkas skogen av torra år?

Publicerad: 28 oktober 2022
José Gutierrez Lopez, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Statistik från Riksskogstaxeringen visar att svenska skogar har växt sämre de senaste åren jämfört med tidigare 10-års period. En förklaring skulle kunna vara de senaste årens torra somrar. Vad är det egentligen som sker när träd drabbas av torka? Vi tänker ofta att torka är detsamma som brist på vatten i marken, men träd reagerar också tydligt på när luften är torr.

Forskare vid SLU studerar en variabel som kallas VPD (vapor pressure deficit), enkelt uttryckt ett mått på hur torr luften är.

Tittar vi på mängden regn under sommaren 2018 så står det inte ut. Däremot kan vi se från våra mätningar i Svartbergets forskningspark att VPD har legat väldigt högt de senaste 5-6 åren, säger Hjalmar Laudon, professor i skogsmarkens biogeokemi. Om det här blir ett vanligt fenomen i framtiden kan det få konsekvenser för hur vi kan bedriva skogsbruk.

Om man vill förstå hur träd påverkas av torka räcker det alltså inte att bara titta på nederbörd eller temperatur. Trädens fotosyntes och dess tillväxt är nära sammankopplade. Genom fotosyntes tar träd upp koldioxid genom små porer i barren, klyvöppningar. Samtidigt som koldioxid kommer in genom klyvöppningen släpps vattenånga ut, och ju högre VPD (dvs ju torrare luften är), desto mer vatten avges från barren, så länge nog med vatten finns i marken. När VPD är för högt och trädet förlorar för mycket vatten stängs klyvöppningarna för att skydda mot uttorkning. Men då stoppas också fotosyntesen vilket leder till lägre tillväxt.

José Gutierrez Lopez som är postdoktor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel har tittat närmare på hur flera arter i Sverige påverkas av perioder med torr luft.

Om vi får fler eller längre perioder med hög VPD, alltså för torr luft, så kommer det att påverka trädens tillväxt på längre sikt. Vi undersöker om vi kan se en sådan koppling idag för att förstå om det är det som lett till den minskande tillväxten på senare tid, säger José Gutierrez Lopez.

Träd påverkas av torka på många sätt och långvarig torka leder också till att träden har svårare att försvara sig mot olika skadegörare, som t ex barkborrar. IPCC:s framtidsscenarier för klimatförändringar visar på en risk för att värmeböljor och perioder med torka kan komma att bli vanligare.