SLU-nyhet

Nya skogliga konsekvensanalyser presenteras

Publicerad: 26 oktober 2022

Skogsstyrelsen presenterar idag de nya skogliga konsekvensanalyserna, SKA22. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit med underlag och främst med att beräkna de olika framtida scenarier som analyserna bygger på. Scenarierna är beräknade med hjälp av det skogliga planeringssystemet Heureka som utvecklats och förvaltas av SLU.

Processen för att ta fram de skogliga konsekvensanalyserna grundar sig i ett uppdrag till Skogsstyrelsen från regeringen om att analysera möjliga framtida skogstillstånd. Informationen om skogens tillstånd idag kommer sedan från SLU Riksskogstaxeringen och används i det skogliga planeringssystemet Heureka. Med utgångspunkt i olika behov i samhället som Skogsstyrelsen formulerat som exempelvis att mer av skogen ska skötas med hyggesfria metoder har sedan forskare från SLU beräknat olika scenarier för hur skogen kan utvecklas givet de olika samhällsbehoven. Det kan handla om att olika mål prioriteras som virkesproduktion, klimatanpassning, mångfald eller en kombination av alla. Dessa scenarier har sedan analyserats av Skogsstyrelsen som presenterar de skogliga konsekvensanalyserna 2022.  
 
Arbetet med SKA22 har pågått i närmare två år och arbetet har bland annat lett till att Heurekasystemet utvecklats.  
Det har varit väldigt intressant att vara med i hela processen och den vidareutveckling av till exempel hyggesfria skötselmetoder som SKA22 processen bidragit med till Heurekasystemet är ett välkommet bidrag. Det efterfrågas allt mer och kommer alla våra användare till godo, berättar Jeannette Eggers, programchef vid SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser och forskare inom skoglig planering.   
 
Med Heurekasystemet kan en användare göra flera olika analyser, planer och scenarier för skogsskötsel. Det kan användas för att beräkna både kort- och långsiktig utveckling av skogliga ekosystemtjänster och värden som timmer, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Systemet täcker in hela beslutsprocessen från insamling av skogsdata till simulering av ett eller flera olika skötselalternativ per bestånd samt val av skötselalternativ genom olika beslutsmodeller.  
 
Systemet består av en serie programvaror och för SKA22 har programvaran RegVis använts. RegVis är ett simuleringsverktyg som visar hur skogen och dess ekosystemtjänster och värden utvecklas beroende på antaganden om framtiden. Det hjälper till att bedöma konsekvenser av olika scenarier för skogsskötsel och kan användas på både enskilda skogsbestånd och för hela skogslandskap. Precis som de flesta av Heurekas programvaror bygger RegVis på olika modeller för hur skogen växer. Det är dock alltid målet med skogen och skogsskötseln som användaren eller beställaren av scenarierna har som ligger till grund för hur scenarierna till sist blir. Det finns en uppsjö av olika variabler för att kunna testa många olika typer av skogsskötsel vilket innebär att det ställer ganska stora krav på den som använder systemet.  
 
Heureka använder data för enskilda träd, vilket ger oss möjligheten att anpassa skötseln på ett väldigt detaljerat sätt. Till exempel vilka träd som ska gallras eller lämnas kvar för naturvård, förklarar Jeannette Eggers.  
 
Heurekasystemet finns fritt tillgängligt. Det förvaltas och utvecklas för programmet för SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser som även bedriver en del forskning inom fältet skoglig planering.  

Fakta:

Skogliga konsekvensanalyser 2022 på Skogsstyrelsens webb.  

Analys: små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035, pressmeddelande från Skogsstyrelsen 26 oktober 2022.

Se presentationen på SVT forum 2 november. Börjar 04:00:50 in. Även 3 och 4 november sände SVT forum del 2 och 3 från konferensen.
 
Statistik från SLU Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik och har som främsta syfte att beskriva den svenska skogens tillstånd och förändring. Statistiken baseras på ett underlag av 20 000 provytor där, bland annat upp emot 120 000 träd mäts in varje år.  
 
Heurekasystemet utvecklades vid SLU i början av 2000-talet och har sedan 2010 blivit det system som används mest för skogliga planeringar av alla större skogsägarbolag och skogsägarorganisationer samt i nämnda nationella konsekvensanalyser och miljöövervakningsprojekt. Heureka finansieras av forskningsanslag, olika organisationer och företag inom skogssektorn. Alla programvaror finns fritt tillgängliga
 
SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser.