SLU-nyhet

81 SLU-projekt får nära 400 miljoner i forskningsbidrag från Formas

Publicerad: 29 november 2022

När forskningsrådet Formas förra veckan beslutade vilka projekt som får finansiering inom ett antal utlysningar gick nästan 400 miljoner kronor till forskare vid SLU. Nära hundra miljoner avser forskning om nya former av skogsskötsel. Andra särskilda satsningar rör bland annat vattenresurshantering och livsmedelsförsörjning. I övrigt handlar projekten om allt från fluglarvskompostering till läkemedelsrester i naturen.

De SLU-ledda forskningsprojekt som nu har fått finansiering från Formas rör fem olika utlysningar. Merparten av projekten rör den s.k. öppna utlysningen, vars syfte är att göra det möjligt för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. Här går 196 miljoner SEK till 59 SLU-projekt.

I den separata utlysningen ”Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål” går nära 100 miljoner SEK till tio SLU-projekt. Se separat nyhet om dessa.

De övriga utlysningar som det nu har fattats beslut om är ”Hållbar vattenresurshantering”, ”Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider” samt ”Smak och sensorik – från jord till bord”.

Nedan följer listor över alla SLU-forskare som beviljades medel i de olika utlysningarna, med bidragets storlek och projekttitel.

Årliga öppna utlysningen 2022 (forskningsprojekt)

 • Stergios Adamopoulos, 2 997 999 (Träprodukters potential för att mildra klimatförändringarna)
 • Petter Axelsson, 3 000 000 (Synergier och avvägningar av vikt för ett hållbart nyttjande av skogliga genetiska resurser för kolinlagring och bevarande i ett föränderligt klimat) 
 • Åsa Berggren, 2 846 721 (Utvecklandet av sjukdomskontroll för ett möjliggörande av en miljömässig och ekonomisk uthållighet i en snabbt expanderande uppfödningsindustri)                
 • Anna Bergh, 2 689 506 (Kunskap om och identifiering av smärta hos sällskapsdjur – en viktig djurskyddsfråga)
 • Charlotte Berkström, 2 997 807 (Optimering av nätverket av skyddade områden i Östersjön för att stärka den biologiska mångfalden i ett föränderligt klimat)     
 • Stefan Bertilsson, 2 999 094 (Hur påverkas metanomsättningen i sjöar av minskande svaveldeposition?)
 • Kevin Bishop, 2 994 358 (Förbättring av evidensbasen för förståelse och hantering av ytvattenbrunifiering)
 • Riccardo Bommarco, 2 997 192 (Hur multifunktionalitet i agrara ekosystem påverkas av grödmångfald och succession)
 • Henrik Böhlenius, 2 994 960 (Browsing tolerant trees)
 • Anders Carlsson, 2 999 955 (Användning av SIGS (Spray-Induced Gene Silencing technology) som en innovativ ogräsbekämpning av mycket problematiska ogräs som renkavle)         
 • Joris Cromsigt, 2 984 619 (Vildare betesmarker som en naturlig klimatlösning: klimatkompensationens potential i afrikanska gräsmarker med vilda betesregimer)            
 • Christina Dixelius, 2 999 865 (Plasmodiophora brassicae: Infektionsmekanismer och interaktioner hos växten)
 • Mats Dynesius, 2 999 967 (Fjällbjörkskogarnas betydelse för bevarandet av den boreala biologiska mångfalden knuten till död lövved)                         
 • Malin Elfstrand, 2 999 385 (Breeding for boundaries: kan vi använda markörer som kontrollerar specifika och generella mekanismer i kompartmentaliseringen av av nekrotrofa stamrötare i förädlingen?) 
 • Marcus Hedblom, 2 997 999 (Lukt från naturen och reduktion av mänsklig stress i städer)
 • Daniel Hofius, 2 999 745 (Autofagi-baserad förbättring av produktivitet, kvalitet och motståndskraft i potatis )
 • Rickard Ignell, 2 999 151 (Mekanismen bakom myggors förkärlek för mänskliga dofter)                
 • Sandra Jämtgård, 2 885 499 (Kan priming-effekten i marken öka växters tillväxt under ökad CO2 genom att lindra näringsbegränsningar?            )
 • Mari Jönsson, 2 997 507 (Kan translokering av död ved hjälpa till att bevara vedlevande metasamhällen och ekosystemfunktioner?)
 • Selvaraju Kanagarajan, 3 000 000 (Förädling av raps för varaktig sjukdomsresistens samt förbättring av näringskvaliteten i frökakan)             
 • Linda Keeling, 2 999 780 (Bättre djurvälfärd och hållbar utveckling som hörnstenar i svensk broilerindustri)
 • Jonas Knape, 3 000 000 (Kostnadseffektiv biodiversitetsövervakning på regional nivå)                 
 • Ramune Kuktaite, 2 999 124 (Innovativ användning av växtprotein och ny CRISPR-potatisstärkelse: Design av fiberbaserade absorbenter med skräddarsydda funktioner)          
 • Cecilia Lalander, 2 960 752 (Cirkulär ekonomi i foderproduktion med fluglarvskompostering - risker för ackumulering av persistenta smittämnen i återanvändningskedjan)                       
 • Ingrid Ljungvall, 2 997 101 (Kartläggning av gener och mekanismer bakom hjärtklaffssjukdom hos hund - ett multidisciplinärt projekt för förbättrad hjärthälsa)
 • Mattias Qviström, 2 998 101 (Landskapsplaneringen och de “odisciplinerade” miljöproblemen)
 • Joachim Rodrigues De Miranda, 2 995 766 (SkandicBuzz: Påverkar importerade kommersiella humlor svenska vilda humlors sjukdomsprofil?)        
 • Anders Roos, 2 795 640 (Rättvis affärsutveckling för trädgrödor baserad på lokal kunskap. Tamarindus i Kenya)
 • Henrik Rönnberg, 2 999 418 (Förbättra djurvälfärd och livskvalitet för hundar med tumörer i jakten på den magiska kulan mot cancer)
 • Adrien Sicard, 2 999 997 (Vikten av hologenomet i optimeringen av växters reproduktion och pollinatörnäring)
 • Johan Stenberg, 3 000 000 (Flockimmunitet hos matgrödor för effektiv och hållbar användning av biologiska och kemiska bekämpningsmedel)   
 • Claudia Von Brömssen, 2 955 710 (Förbättrad utvärdering av stora datamängder från synoptisk miljöövervakning genom utveckling av nya statistiska metoder för att undersöka miljötrender)                           
 • Anna Wallenbeck, 2 997 341 (Dynamic Sow? Förbättrad djurvälfärd och produktion i system med dynamiska sugg-grupper och elektronisk utfodring genom automatisk övervakning och förbättrade strategier för introduktion av suggor)
 • Magnus Åbrink, 2 997 774 (Vaccin baserat på extracellulära vesiklar – ny strategi för bekämpning av anthelmintika-resistensutveckling)

Årliga öppna utlysningen 2022 (forskare tidigt i karriären)

 • Tibebe Dejene Biasazin, 2 999 727 (Kombination av semiokemikalier med ekologisk intensifiering för biologisk kontroll av bladlöss i olika odlingssystem)                
 • Lorena Chagas Torres, 3 999 988 (Risk för markpackning i Sverige under nuvarande och framtida klimat)        
 • Anna Karin Dahlberg, 3 993 336 (Bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar – kombination av växthusgasmätningar och mikrobiell analys för förbättrad bedömning (FIB-GHG))                         
 • Carolina Diller, 3 999 648 (Vilda genetiska resurser och prediktioner för jordgubbsproduktion i ljuset av klimatförändringar och den globala minskningen av pollinatörer)
 • Harry Fischer, 4 000 000 (Kan samhällsstyrning av gemensamt förvaltad skog främja landsbygders välstånd och välbefinnande vid skogsrestaurering?)                                                   
 • Shun Hasegawa, 4 000 000 (Rollen hos kol från rötter i frigörandet av kväve i boreala skogar)  
 • Nils Henriksson, 3 996 000 (Moderna vetenskapliga metoder kan besvara en 100-årig gåta som stått i vägen för alternativa skogskötselmetoder)
 • Vivian Wei Huang, 3 998 788 (Mot en fossiloberoende mjölkproduktion i Sverige: teknisk strategi, barriärer och ekonomiska effekter)                                               
 • Hussein Khalil, 3 884 972 (Regn, råttor och invånare: Spåra djurs och människors rörelser för att förstå sjukdomsrisken i städernas slumområden)                                           
 • Naga Charan Konakalla, 3 999 988 (Ett nytt verktyg för precisionsjordbruk: Plantera virusliknande partiklar som nanobärare för riktad leverans av jordbrukskemikalier och biomakromolekyler)                   
 • Brian Kuns, 3 000 000 (Matsäkerhet, matsuveränitet, och kollektivt handlande under kriget i Ukraina. Ukrainska och globala perspektiv)                               
 • Neva Leposa, 3 999 700 (Terapeutiska stadslandskap under den mörka årstiden: studier av friluftslivets och grönplaneringens praktiker)              
 • Max Lindmark, 3 990 208 (Förbättra prediktionerna av klimateffekter på kroppsstorlek och utbredning hos fiskar genom att ta hänsyn till finskalig rumslig heterogenitet)     
 • Ola Lundin, 2 999 859 (Integrerad växt- och pollinatörshälsa för hållbar produktion av växtprotein)                   
 • Katharina Meurer, 3 979 052 (Inverkan av torka på vallproduktion och markens kolförråd i ett framtida klimat)            
 • Marcus Michelangeli, 3 997 000 (Läkemedel i naturen: Utvärdering av effekter av läkemedelsföroreningar i akvatiska ekosystem, från individer till djursamhällen)                                                 
 • Parisa Norouzitallab, 3 997 600 (Utnyttjande av epigenetik för att inducera robusthet hos regnbåge för hållbar produktion i ljuset av klimatförändringar (EpiTrout))                        
 • Christos Palaiokostas, 4 000 000 (Epigenetiskt driven avel på odlad röding)         
 • Lisa Petersson, 3 874 852 (Sumpskogens återkomst – gynnande av biologisk mångfald i samband med restaurering av kolsänkor)
 • Vahidehalsadat Rafieebanadaki, 3 995 816 (De underliggande mekanismerna bakom artsammansättning och endofytisk kolonisering av Fusarium-arter som orsakar axfusarios på spannmål)
 • Sanna Stålhammar, 2 671 518 (Trädens siffror och mätbara ekosystemtjänster: hot och möjligheter till hållbar stadsbyggnad)           
 • Lena-Mari Tamminen, 3 987 172 (Från känslig till robust atlet - kan genomisk selektion hjälpa mjölkkor möta varmare temperaturer?)
 • Joran van Blokland, 3 999 258 (Ett ramverk för utveckling och implementering av biobaserade trälimsystem genom brottmekanisk provning)                                  
 • Torun Wallgren, 3 999 743 (ActPig - förbättrar grisproduktionen, nu!)                                                
 • Rebecka Westin, 3 999 698 (PigNovations - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp)

Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål

 • Vilis Brukas, 9 999 718 (Samskapande av rådgivningstjänster och planering för mer diversifierad skogsskötsel i svenska familjeskogsbruket, Co-Creator)
 • Michelle Cleary, 10 000 000 (Diversifiering av svensk skog för att säkerställa dess resiliens och multifunktionalitet)
 • Lucas Dawson, 9 992 247 (“Hyggesfritt” skogsbruk: möjligheter och utmaningar för implementering av olika skogsägarkategorier)
 • Jeannette Eggers, 9 996 108 (Evidensbaserad kunskap och beslutsstöd för alternativa skogsskötselstrategier)
 • Eliza Maher Hasselquist, 10 000 000 (Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur)
 • Nils Henriksson, 9 997 000 (Metoder för föryngring utan kalhyggen för att möjliggöra en omställning till alternativa skogsskötselmetoder i Svenska skogar - vilken roll spelar markkonkurrensen?)
 • Sara Holmgren, 9 818 400 (Skuggskogar – att utmana traditionella skötselmetoder och skapa möjligheter för ett transformativt skogsbruk)
 • Magnus Löf, 9 999 972 (BROADEN-projektet: Utveckling av nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk)
 • Jörgen Sjögren, 10 000 000 (Hyggesfria metoder och hur de påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster på kort och lång sikt)
 • Fredrik Widemo, 9 889 507 (Flexibla val för gemensamma mål i skogen – individuella mål ger multifunktionella landskap)

Hållbar vattenresurshantering

 • Lutz Ahrens, 16 000 000 (Hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning av processvatten (SIDWater))                      
 •  Martyn Futter, 15 997 574 (PUDDLE JUMP: För att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn)
 • Oksana Golovko, 13 993 552 (Kartläggning av nya miljöföroreningar inklusive mikroplaster i lakvatten från deponier, deras påverkan på ekosystemet samt utveckling av hållbara reningstekniker)

Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider

 • Cristian Alarcón-Ferrari, 5 971 000 (FoodAct: Aktionsforskning för hållbar livsmedelsförsörjning i kristider – Agroekologi i Sverige, Italien och Chile)
 •  Uliana Gottlieb, 5 652 814 (Förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk motståndskraft  – introduktionen av Science-Based Targets i mejerinäringen)
 • Helena Hansson, 5 993 962 (Mot hållbar beredskap i svenskt lantbruk)
 • Anna Jansson, 5 924 345 (Nötkreatur – för hållbar livsmedelsförsörjning i tider av vattenbrist)
 • Maud Langton, 5 999 351 (En stark, hållbar och hälsosam försörjningskedja av svenska baljväxter och spannmål från åker och fabrik till bord)
 • Volkmar Passoth, 5 993 835 (Svampprotein och lipider från lignocellulosa)

Smak och sensorik – från jord till bord

 • Gun Hagström, 6 000 000 (Tasty pea and bean food products: An integrated approach of plant breeding, raw material processing and food product development)                       
 • Eva Johansson, 6 000 000 (Nutritious, tasty and health-promoting novel wheat products)
 • Anders Karlsson, 5 994 330 (Sensory sensation for both everyday and party – Use of side stream food resources to produce tasty, climate-smart and healthy meat products from nose to tail)            

Kontaktinformation