SLU-nyhet

Det är dags att börja räkna på konsekvenserna av den stigande räntan

Publicerad: 30 november 2022

Styrräntan höjdes nyligen till 2,25 procent och förväntas höjas ytterligare för att ligga strax under 3 procent i början av nästa år. För de företag som har högre skuldsättning kan räntekostnaderna snabbt nå kritiska nivåer. Det är dags att börja räkna på konsekvenserna, kanske genom att göra en budget för räntekostnadernas utveckling.

Källa: Riksbanken 2022. Inlåningsränta från 1994 fram till idag.

Osäkerheten om den framtida utvecklingen är mycket stor. Flera prognoser tyder dock på en fortsatt hög inflation in i 2024. Det ökade kostnadsläget fortplantar sig fortfarande i samhällsekonomin och den fortsatta utvecklingen inom energi och löner kan komma att påverka mer än förväntat.

Fortfarande är dock räntan inte särskilt hög i ett historiskt perspektiv. För att illustrera har vi tagit fram statistik för Riksbankens inlåningsränta från 1994 fram till idag. Det är alltså den ränta Riksbanken betalar för inlåning från bankerna och inte ett mått på vad konsumenter eller företagare betalat i ränta. Kurvan visar ändå väl ränteutvecklingen i det finansiella systemet.

Drastiskt förändrad situation

Räntan förväntas alltså stiga. Och både konsumenter och företagare måste lära sig att förhålla sig till det. På sätt och vis liknar utvecklingen den inom elmarknaden. Vi har under lång tid varit vana vid låga elpriser och räntor och intresset för att säkra sig mot ökade kostnader har därför varit liten. Situationen har nu ändrat sig på ett drastiskt sätt, vilket gjort det relevant att börja räkna med dessa kostnader.

Ökade kostnader påfrestning för likviditeten

För företag har det under lång tid varit naturligt att diskutera riskhantering genom att binda räntor. De låga räntorna har dock gjort att det naturliga valet många gånger varit att låta lånen löpa med rörlig ränta. Med god likviditet och kontroll på framtida intäkter och kostnader har denna strategi i många fall varit tillräcklig.

Med kraftigt ökade kostnader ökar påfrestningen på likviditeten. Stigande räntor blir en extra börda för de som har lån. För de företag som har högre skuldsättning kan räntekostnaderna snabbt nå kritiska nivåer. Hur snabbt, beror på hur stor skuldsättning och hur stor andel av skulden som löper med rörlig ränta.

Gör en budget

Ett effektivt sätt att snabbt få grepp om utfallet av de ökade räntorna är att göra en förteckning över lånen och aktuella räntesatser, rörliga och bundna. Ta hänsyn till bindningstider och gör en budget för räntekostnadernas utveckling. Använd gärna olika alternativ varför inte komplettera dagens läge med en framtida ränta på 4, 5 eller 6 procent. Det är en bra början.

 


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80