SLU-nyhet

Miljonbidrag möjliggör forskning om nya former av skogsskötsel

Publicerad: 29 november 2022

Formas har tilldelat SLU nästan 400 miljoner kronor i forskningsmedel totalt. I tilldelningen finns tre projekt ledda av forskare inom Future Forests.

Dessa forskare är:

  • Eliza Maher Hasselquist, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel
  • Jeannette Eggers, programchef vid institutionen för skoglig resurshushållning
  • Mari Jönsson, forskare vid SLU Artdatabanken.

Av den totala finansieringen har SLU tilldelats 99 miljoner som är kopplade till utlysningen ”Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål”. Där har Eliza Maher Hasselquist mottagit bidrag på tio miljoner kronor där hon leder forskningsprojektet ” Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur”. Jeannette Eggers leder projektet ”Evidensbaserat kunskap och beslutsstöd för alternativa skogsskötselstrategier” och har mottagit motsvarande summa.

Av de totalt tolv projekt som tilldelades pengar i denna utlysning, var tio projekt ledda av forskare vid SLU.

Translokering av död ved

I Formas årliga öppna utlysning samt kategorin ”Satsningen på forskare i början av karriären” tilldelades SLU 48 miljoner. I den årliga öppna utlysningen mottog Mari Jönsson närmare tre miljoner kronor för forskningsprojektet ”Kan translokering av död ved hjälpa till att bevara vedlevande metasamhällen och ekosystemfunktioner?”

– Det är så roligt att med det här projektet få möjligheten att följa upp naturvårdsnyttan med translokering av ved och vedlevande artsamhällen på lite längre sikt tillsammans med mina kollegor i restaureringsgruppen vid institutionen för vilt, fisk och miljö och en kollega i USA. Det är ett unikt projekt att flytta över 600 trädstockar tillsammans med skapande av ved på plats, så det är viktigt att följa utvecklingen för dessa vedsubstrat och artsamhällen över tid. Jag tror vi kan lära oss mycket om metoden i sig, men också mycket om ekologin i de flyttade artsamhällena och hur de påverkar vedens karaktär, säger Mari Jönsson.