SLU-nyhet

Vi startar webbinarier om naturvård i skog

Publicerad: 29 november 2022

På SLU finns många som forskar om biologisk mångfald i skog. Några av dessa forskare får du träffa i den nya webbinarie-serien ”Naturvård i skog”. Första webbinariet handlar om skog med låg produktivitet – skogliga impediment – som utgör en stor del av den obrukade skogen i Sverige. Vilket värde har de för lavar och vedskalbaggar?

Forskaren Aino Hämäläinen och hennes kollegor har jämfört mängden död ved och vedlevande skalbaggar och lavar i skogliga impediment i förhållande till frivilliga avsättningar och brukad skog på produktiv mark.

Våra resultat visar att de skogliga impedimenten på hällmark är värdefulla för lavar. För andra organismgrupper som vedskalbaggar har impedimenten lägre naturvärde än produktiv skog. Skydd av impediment kan därför inte ersätta skydd av produktiv skog, säger Aino Hämäläinen.

Hon ska berätta mer om detta tillsammans med Joachim Strengbom och Thomas Ranius på det första webbinariet 15 december klockan 13.00.

SLU:s forskning om naturvård

På SLU studerar vi bland annat:

  • Effekten på biologisk mångfald av naturvårdsåtgärder, till exempel naturvårdsbränningar, luckhuggning eller flytt av döda träd.
  • Effekten på biologisk mångfald av åtgärder inom skogsbruket, till exempel att skapa död ved eller lämna evighetsträd vid avverkning.
  • Var den biologiska mångfalden finns i skogen.
  • Vilken betydelse skogspolitiken och olika skötselmetoder har för biologisk mångfald.
  • Hur klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och förutsättningarna för framtidens naturvård.

Forskning bedrivs över hela Sverige och ansatsen är ofta bred. Många projekt innefattar tvärvetenskap och synteser där resultat från många studier sammanfattas.

Stort intresse

Det finns ett stort intresse för biologisk mångfald i skog och vi tror att det här är ett bra sätt för oss att dela med oss av våra resultat. Det kommer att vara breda ämnen där vi sammanfattar resultaten från flera vetenskapliga studier, säger Thomas Ranius, professor i Naturvårdsbiologi som har tagit initiativ till webbinarierna.

Deltagarna kan förvänta sig en presentation på cirka en halvtimme och sedan en frågestund, Om man är intresserad kan man stanna kvar och diskutera i mindre grupper. Målgruppen är framförallt de som arbetar med naturvård men alla är välkomna.

Vi hoppas förstås att det kommer många som är intresserade av vad vi har kommit fram till. Vi kommer att ha gott om tid för frågor och diskussion säger Thomas Ranius.

Webbinarierna är ett samarbete mellan institutionen för ekologi, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och institutionen för vilt, fisk och miljö. Det innebär att de involverar forskare från Uppsala, Alnarp och Umeå.

Läs mer

Webbinarium 15 december: De skogliga impedimentens naturvärden

Om webbinarie-serien Naturvård i skog (här kan du anmäla dig till en e-postlista om du vill veta när ett webbinarium är på gång)

Fakta:

Vad är skogliga impediment?

Skogsimpediment är trädbevuxen mark där den årliga produktionsförmågan understiger en skogskubikmeter per hektar och finns ofta på myrar eller berg. Dessa skogar ska lämnas orörda enligt skogsvårdslagstiftningen.