SLU-nyhet

117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden

Publicerad: 09 december 2022
Isen har börjat lägga sig på sjön i bild.

Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades finansiering i årets utlysningar. Åtta av dessa gick till unga forskare tidigt i karriären. Totalt beviljades 117 miljoner kronor i stöd till SLU:s vattenforskning.

Under november meddelade Formas och Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som beviljades medel från vårens utlysningar. Som vanligt föll SLU:s vattenforskning väl ut, hela 20 vattenprojekt finns med bland de beviljade ansökningarna inom åtta olika utlysningsteman.

– Det är extra glädjande att hela åtta av de beviljade bidragen går till unga forskare tidigt i karriären, vilket är en god indikation på att SLU:s vattenforskning är under ständig utveckling med nya forskare som bidrar till utvecklingen, säger Jens Olsson, forskare och koordinator för SLU Vattenforum.

Projekten som fick finansiering spänner över en stor bredd av vattenforskningen. De inkluderar till exempel akvatisk mikrobiologi, miljögifter och läkemedels effekter på akvatiska ekosystem och genetiska aspekter vid odling av fisk. Andra fokusområden som fått finansiering är klimatförändringars påverkan på fiskar, och växthusgasutsläpp från sjöar, vattendrag och fiberbankar.

Dessutom har SLU-forskarna fått finansiering för att undersöka dricksvattenbehandling, cirkulär ekonomi och återanvändning av avloppsvatten, källsorterande avloppssystem, främmande arter, blå infrastruktur i skogslandskapet, marina skyddade områden i Östersjön, brunifiering av ytvatten, fisketurismens påverkan på korallrev, och skogsbrukets effekter på vattendrag.

– Förutom att spännvidden på projekten är imponerande, är det roligt att se att både seniora och juniora forskare fått bidrag, samt att åtta av 20 beviljade bidrag har sökts av kvinnor. Det här är ett tydligt bevis på mångfalden och den ämnesmässiga bredden inom SLU:s vattenforsking, och ger även ett kvitto på att vår vattenforskning är aktuell och relevant, säger Jens Olsson.

Unga vattenforskare som fick finansiering

Fem forskare vid SLU fick medel från Formas utlysning till forskare tidigt i karriären:

- Epigenetiskt driven avel på odlad röding, sökande: Christos Palaiokostas, institutionen för husdjursgenetik.

- Läkemedel i naturen: Utvärdering av effekter av läkemedelsföroreningar i akvatiska ekosystem, från individer till djursamhällen, sökande: Marcus Michelangeli, institutionen för vilt, fisk och miljö.

- Bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar – kombination av växthusgasmätningar och mikrobiell analys för förbättrad bedömning (FIB-GHG), sökande: Anna-Karin Dahlberg, institutionen för vatten och miljö.

- Utnyttjande av epigenetik för att inducera robusthet hos regnbåge för hållbar produktion i ljuset av klimatförändringar (EpiTrout), sökande: Parisa Norouzitallab, institutionen för husdjurens utfodring och vård.

- Förbättra prediktionerna av klimateffekter på kroppsstorlek och utbredning hos fiskar genom att ta hänsyn till finskalig rumslig heterogenitet, sökande: Max Lindmark, institutionen för akvatiska resurser.

Tre forskare som fick så kallade etableringsbidrag från Vetenskapsrådet:

- Ett evolutionärt tillvägagångssätt för att förstå de slutliga effekterna av kemiska föroreningar på vattenlevande djur, sökande: Erin McCallum, institutionen för vilt, fisk och miljö.

- Mikrobubblor – dolda dörrar för växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag? sökande: Marcus Klaus, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

- Vad begränsar den globala spridningen av sötvattnens bakterier och arkéer? sökande: Fernando Puente-Sánchez, institutionen för vatten och miljö.

Övriga vattenprojekt vid SLU som fick finansiering från Formas:

Formas utlysning om ”Hållbar vattenresurshantering”:

- Kartläggning av nya miljöföroreningar inklusive mikroplaster i lakvatten från deponier, deras påverkan på ekosystemet samt utveckling av hållbara reningstekniker, sökande: Oksana Golovko, institutionen för vatten och miljö.

- Hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning av processvatten (SIDWater), sökande: Lutz Ahrens, institutionen för vatten och miljö.

- PUDDLE JUMP: För att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn, sökande: Martyn Futter, institutionen för vatten och miljö.

Formas utlysning ”From research to implementation for a sustainable society 2022”:

- RECAPTURE Project: Circular Economy Certification and Production of Urine Fertiliser, sökande: Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik.

- The invasive pink salmon: distribution, reproductive potential and biodiversity threats in Sweden, sökande: Thomas Staveley, institutionen för akvatiska resurser.

Formas utlysning ”Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål 2022”:

- Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur, sökande: Eliza Maher Hasselquist, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Formas ”Årliga öppna” utlysning:

- Optimering av nätverket av skyddade områden i Östersjön för att stärka den biologiska mångfalden i ett föränderligt klimat, sökande: Charlotte Berkström, institutionen för akvatiska resurser.

- Förbättring av evidensbasen för förståelsen och hantering av ytvattenbrunifiering, sökande: Kevin Bishop, institutionen för vatten och miljö.

- Hur påverkas metanomsättningen i sjöar av minskande svaveldeposition? sökande: Stefan Bertilsson, institutionen för vatten och miljö.

Övriga vattenprojekt vid SLU som fick finansiering från Vetenskapsrådet:

Vetenskapsrådets utlysning om ”Utvecklingsforskning”:

- Driver turisters fiskkonsumtion ett ohållbart fiske på korallrev: en socio-ekologisk studie i tropiska havslandskap, sökande: Charlotte Berkström, institutionen för akvatiska resurser.

- NECESSITY (Nästa generations källsorterande avloppssystem), sökande: Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik.

Vetenskapsrådets utlysning ”Naturvetenskap och teknik”:

- Stressfaktorer i nordliga vattendrag: De interaktiva effekterna av skogsbruk och extrema hydrologiska händelser, sökande: Lenka Kuglerová, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, kontakta Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum. water@slu.se
076-1890538