SLU-nyhet

Fem miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborren 2022

Publicerad: 06 december 2022
Granstammar där barken skalats av. Foto.

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. Det visar den årliga inventeringen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats under 2022 och totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

– En brand eller storm kan över en en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Årets inventering förstärker bilden av att vi nu upplever en naturkatastrof i slowmtion, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen. 

Merparten av årets skador i Svealand

Inventeringen har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och visar att skadorna ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året i Svealand, medan de har minskat i Götaland. Drygt 5 miljoner kubikmeter gran har i år dödats av granbarkborren, varav 3,8 miljoner finns i Svealand och 1,3 miljoner i Götaland. Allra värst drabbade är Örebro och Sörmlands län, där inte mindre än hälften av årets skador finns.

– De största volymerna skadad skog finns återigen i Sörmland och Örebro, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU, som ansvarat för inventeringen.  

Troligt att angreppen fortsätter

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Flera faktorer pekar på att siffran kommer att fortsätta öka kommande år.

Inventeringen visar att ungefär 70 procent av de granar som angripits i år står kvar. Det innebär att många granbarkborrar finns kvar i skogen och övervintrar i marken eller i den bark som kan finnas kvar på granarna. Dessa insekter är redo att angripa nya träd när vårvärmen kommer.

Mer långsiktigt är det även troligt att klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer att öka skogsskadorna. Detta eftersom granar som utsätts för torka blir stressade och mindre motståndskraftiga mot angrepp från insekter.

– Vi kan fortfarande bromsa och begränsa angreppen genom att avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret. Men vi måste också tänka mer långsiktigt och förebygga nya skador genom att klimatanpassa skogsbruket och tänka till kring trädval när ny skog ska planteras, säger Kerstin Ström.

SLU har liksom 2020 och 2021 genomfört årets inventering inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i Götaland och Svealand, exklusive Gotland och Dalarna. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran. Ansvarig för inventeringen är miljöanalysspecialist Sören Wulf.  

 

Nyheten publiceras även av Skogsstyrelsen. På Skogsstyrelsens webbsida finns praktiska råd om hur du som skogsägare kan begränsa och förebygga skador av granbarkborre.

Fakta:

Skogsskador i närtid

Så här stor volym skog har skadats av några av de största naturkatastroferna vi haft i Sverige i närtid. Siffrorna kan jämföras med den årliga avverkningsvolymen i Sverige som brukar ligga på mellan 90 – 100 miljoner kubikmeter.

  • Stormen Gudrun 2005: 75 miljoner kubikmeter
  • Stormen Per 2007: 12 miljoner kubikmeter
  • Branden i Västmanland 2014: 1,4 miljoner kubikmeter
  • Bränderna 2018: 2 miljoner kubikmeter
  • Granbarkborren 2018–2022: 32 miljoner kubikmeter

Kontaktinformation