SLU-nyhet

Risk för fortsatt stora skador av granbarkborre under 2022

Publicerad: 03 mars 2022
Granbarkborre i närbild.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under åren 2018 till 2021 har uppskattningsvis 26 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborre i södra Sverige. Det är mångdubbelt mer än under något tidigare utbrott. En undersökning visar nu att granbarkborrens förökningsframgång i delar av utbrottsområdet ökade under 2021 jämfört med under 2020.

– Inom skogsbruket finns en stor oro för hur stora skadorna kommer att bli under kommande år. Tyvärr går det inte att göra säkra prognoser över skadeutvecklingen. Vi kan varken förutsäga vädret eller trädens motståndskraft. Däremot har vi data på granbarkborrens förökningsframgång. Den avgör hur många granbarkborrar det kommer att finnas under våren 2022 och som då kan angripa träd, säger Martin Schroeder, professor på SLU.

Barkprover från dödade träd

Han leder ett forskningsprojekt som syftar till att svara på frågorna: Varför startar utbrotten under varma och torra somrar? Vilka faktorer styr hur de utvecklas över tid? Det är viktigt eftersom barkborreutbrott kommer att bli vanligare när klimatet förändras. Barkprover har tagits från dödade träd varje höst sedan utbrottet startade 2018. Barkproverna visar angreppstäthet (hur många barkborrar som angrep träden), förökningsframgång och tätheter av konkurrenter och fiender. Under sommaren 2020 sjönk granbarkborrens förökningsframgång till mindre än en producerad dotter per moder i de tre undersökta regionerna vilket var den lägsta nivån hitintills under utbrottet.

Dubbelt så hög i Småland

Resultatet från 2021 för de tre undersökta regionerna visar att förökningen var dubbelt så hög i Småland, och låg kvar på ungefär samma låga nivå i Värmland och Uppland/Västmanland som under 2020. Åtminstone inom delar av utbrottsområdet kommer det alltså att finnas fler barkborrar våren 2022 än vad det fanns 2021. Det ökar risken för skador. Dessutom var angreppstätheten lägre i alla regionerna under 2021 än under 2020.

– Den varma sommaren kan ha påverkat trädens motståndskraft negativt så att färre barkborrar krävdes för att övervinna deras försvar.

Den avgörande faktorn för hur stora skadorna blir i år är hur sommaren blir. En sval och nederbördsrik sommar påverkar både granbarkborrens svärmningsaktivitet och utvecklingshastighet negativt samtidigt som trädens motståndskraft stärks. Det minskar risken för skador. Om det däremot blir ännu en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka ännu mer jämfört med tidigare år.

– Eftersom skadorna var så stora förra året och granbarkborrarna är så många får man även vid en sval och regnig sommar räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog kommer att dödas under 2022 säger Martin Schroeder.

Minska förlusterna

Med tanke på den stora risken för fortsatt stora barkborreskador är det viktigt att skogsbruket nu fortsätter arbetet med att minska de ekonomiska förlusterna som skadorna orsakar. Alla skogsägare bör se över sina marker efter färska granvindfällen, fjolårsangrepp, och senare i vår, efter nya angrepp av granbarkborre.

  • I bestånd där många träd angreps under förra året kan man överväga att avverka hela beståndet och därmed rädda virkesvärdet av ännu inte angripna träd. Vi vet att risken är stor att angreppen blir omfattande där många granbarkborrar övervintrat.
  • I områden som drabbades av stormen Malik (eller andra stormar) är det viktigt att få ut de vindfällda granarna ur skogen innan granbarkborren börjar svärma på våren. Annars är risken stor att de med sin låga försvarsförmåga angrips och därmed också kommer att inducera angrepp på närstående träd genom de feromoner som avges av de angripande barkborrarna. Dessutom kan vindfällena bidra till att öka mängden barkborrar till nästa år om de får ligga kvar.
  • För bästa bekämpningseffekt, ska nyangripna träd avverkas innan barkborrarna utvecklats till adulter eftersom larverna då dör i avskalad bark. Om detta inte är möjligt skall man sträva efter att avverka träden innan barkborrarna börjat lämna träden för övervintring i marken.
  • Om avverkning av angripna träd sker på vintern kommer bekämpningseffekten i de allra flesta fall att vara begränsad eftersom en del av barkborrarna då redan lämnat träden. Dessutom kommer en betydande del av barken att ramla av vid avverkningen vilket innebär att granbarkborrarna blir kvar i skogen.
  • Om det finns lite bark kvar på träden kommer bekämpningseffekten att bli låg. Träd som saknar bark eller bara har lite av barken kvar innehåller inga eller få granbarkborrar.

Forskarna kommer att analysera resultaten mer i detalj när projektet avslutas.  Men eftersom förökningsframgången är av så stort intresse för skogsägarna så rapporterar projektet. 

Rapporter

Granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2021 i sydöstra Småland, Värmland och Uppland/Västmanland pdf)

Scenarier för hur stora volymer skog som granbarkborren kan komma att döda sommaren 2022 pdf)

Rapport för 2020 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)

Rapport för 2019 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)

Rapport för 2018 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)