SLU-nyhet

Så utbildas framtidens skogsskadeexperter

Publicerad: 20 april 2022
Exkursion
Forskarskolan kommer att ordna exkursioner och fältkurser. Foto: Anna Lundmark

I slutet av sommaren 2022 startar SLU Skogsskadecentrums forskarskola sin verksamhet med den första gruppen antagna doktorander. Målsättningen är att bidra till samhället med både ny kunskap om skogsskador och nya skogsskadeexperter med både generell förståelse för ämnet och specialistkunskap. Åke Olson är den som kommer att vara ansvarig för att driva forskarskolan.

Vad är syftet med en forskarskola kring skogsskador?

Syftet är ju att bidra med kompetensförsörjning till fältet i stort. Både inom akademin, men också till företag, myndigheter och organisationer. Det kommer att behövas nya forskare och lärare. Dessutom är det så att mycket av SLU:s forskning bedrivs av våra forskarstuderande så det är samtidigt en satsning på framtagande av ny kunskap genom doktorandernas forskning. 

Sedan är det viktig kompetens med tanke på de framtida klimatförändringarna. Vi har skäl att tro att riskerna för skador i skogen kommer att se annorlunda ut på många platser i framtiden.

Har det saknats kompetens på skogsskador tidigare?

Ja, det har saknats kompetens och en övergripande förståelse för konsekvenserna av skogsskador för samhället och industri. Det gäller både i samhället i stort och tillgången på utbildade specialister. Det behövs ökad förståelse för hur vi brukar skogarna, hur vi sköter våra naturreservat och vi behöver utbilda våra politiker. Om man inte förstår problemen och sammanhangen så prioriterar man inte frågan. Så de här forskarna kommer att ha viktiga uppgifter både inom och utanför universitetet.

Hur ska forskarskolan organiseras?

Det kommer att vara en bred tematisk forskarskola som välkomnar båda forskarstuderande med tillämpade och grundvetenskapliga forskningsinriktningar, inom naturvetenskap men också samhällsvetenskap. Verksamheten kommer att drivas i samverkan med externa aktörer, t.ex. myndigheter som Skogsstyrelsen och skogsföretag. För dem som önskar kommer det att finnas en möjlighet att förlägga 20% av sina studier vid en organisation. Representanter för företag och myndigheter kan bidra som handledare eller mentorer. På så sätt får både forskarstuderande och externa aktörer en chans att skapa nätverk och kontakter.

Vi kommer att anta doktorander från alla SLU:s orter. Geografisk spridning är viktigt då skaderiskerna ser olika ut i olika delar av landet. 

Vilka får vara med?

Alla som vill! En första grupp doktorander kommer att antas efter sommaren, baserat på både önskemål från externa organisationer och interna förslag om forskningsprojekt. Men alla doktorander som jobbar med relevanta ämnen är välkomna i forskarskolan. Man kommer också att kunna delta i alla kurser utan att vara med i forskarskolan. När vi har den första gruppen på plats så kommer vi att öppna inbjudningen för alla som vill. Jag hoppas att många ska ta chansen och anmäla sig när vi drar igång.

Hur kommer det att märkas utanför SLU att det finns en forskarskola om skogsskada?

Målet är att de som har gått forskarskolan ska vara specialister inom sitt område men ha en bred och generell kunskap om skogsskador. På sikt kommer det att finnas fler forskarutbildade med kunskaper inom skogsskadeområdet som företag och myndigheter kan anställa.

En sak som förhoppningsvis kommer att märkas är effekterna av ett utökat nätverk. Både doktorander med uttalad koppling till externa parter (som extern handledare eller mentor) och andra doktorander kommer att bli del i ett värdefullt nätverk mellan myndigheter, företag och akademi.

Varför är det viktigt med externa kontakter och nätverk?

Det handlar dels om att förstå förväntningarna på en själv som färdigutbildad, dels om att ta del in myndigheters och företags perspektiv på skogsskadeproblematiken. Det är viktigt att inte bara ha en akademisk bild. Även de doktorander som inte har en direkt kontakt utan jobbar mer grundvetenskapligt kommer att ha nytta av den kontaktytan som nätverket ger.