SLU-nyhet

Interdisciplinary Academy – en tvärvetenskaplig satsning för hela SLU

Publicerad: 11 maj 2022
Den röda trävillan Ullbo på campus Ultuna. Foto.

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Under åtta månaders tid får forskare med olika akademisk bakgrund möjlighet att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla sin förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Målet är att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt vid hela SLU.

Med start hösten 2022 lanseras nu Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU, där deltagarna får möjlighet att avsätta 20 procent av sin tjänst för att tillsammans arbeta med komplexa frågor och fördjupa sig i tvärvetenskapliga arbetssätt. Verksamheten kommer att koordineras av en programchef med mångårig erfarenhet inom tvärvetenskaplig metodik.

Målet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

Kopplat till satsningen organiseras också en serie med öppna lunchwebbinarier om tvärvetenskap. Det första webbinariet ges den 18 maj.

Interdisciplinary Academy har initierats och leds av SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar som alla har i uppdrag att främja tvärvetenskap vid universitetet. Annsofie Wahlström är programchef för SLU Future Food:

– Vi har gjort många mindre satsningar inom tvärvetenskap förut, men nu har vi med NJ-fakultetens stöd möjlighet att göra en större satsning och det känns väldigt betydelsefullt. Vi har samlat inspiration från liknande initiativ i omvärlden, bland annat Pufendorf-institutet vid Lunds universitet som med stor framgång lyckats skapa en kreativ miljö för tvärvetenskapligt tänkande.

Håkan Schroeder som är vicedekan vid LTV-fakulteten och medlem i SLU Future Foods styrgrupp välkomnar möjligheten för SLU:s forskare att få öka sin kompetens inom tvärvetenskapligt arbetssätt.

– Det är här är en fantastisk möjlighet för SLU som helhet som kan ge flera positiva effekter för universitetet, ämnesområdena och de deltagandes utveckling. Det krävs samarbete över ämnes- och organisationsgränser för att tillvarata hela SLUs potential att med kunskap möta de stora samhällsutmaningarna. Kvalitets- och nyttoutvärderingen (KoN 2018) sammanfattade det som att SLU bär på ett gyllene ägg som det gäller att ta vara på.

Det viktiga är inte målet utan vägen dit

Utlysningen till platserna inom Interdisciplinary Academy kommer att öppna den 17 maj, och riktar sig till alla forskare vid SLU. Själva akademin startar i november 2022 och avslutas i juni 2023. Under den perioden organiseras nio fysiska träffar i Uppsala och däremellan digitala träffar. Huset Ullbo på Campus Ultuna, en röd trävilla inbäddad i grönska bredvid Kunskapsparken kommer att utgöra den kreativa miljön och samlingsplatsen för deltagarna inom Interdisciplinary Academy.

– Vi vill skapa en inspirerande miljö för deltagarna, säger Annsofie Wahlström på SLU Future Food, som är tydlig med att satsningen är för alla forskare vid SLU och inte bara för frågor kopplade till livsmedelssystemet.

Arbetet i grupperna kan mynna ut i ansökningar till större projekt eller såddmedel men behöver inte göra det.

– Man måste alltså inte åstadkomma någon ansökan eller forskningsfinansiering. Det viktiga här är inte målet, utan vägen dit, säger Annsofie Wahlström vid SLU Future Food. Vi vill ge ett tillfälle för alla att verkligen utforska och utveckla sin förmåga att jobba tvärvetenskapligt utan att känna några krav på specifik prestation. Slutresultatet ska istället vara en ökad förståelse, kunskapsnivå och mognad hos våra forskare vad gäller tvärvetenskap. 

Från strategi till handling

Satsningen finansieras av NJ-fakulteten och SLU Future Food och ligger i linje med fakultetens strategi som säger att fakulteten ska stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap.

– För att kunna omsätta orden i handling satsar nu NJ-fakulteten på Interdisciplinary Academy som ett forum för forskare från alla fakulteter vid SLU för att samverka över ämnesgränserna kring aktuella och komplexa frågeställningar, säger Torleif Härd, dekan för NJ-fakulteten vid SLU.

Programchef och koordinator

Tillägg juni 2022: IDA kommer att ledas och koordineras av Marie Stenseke, professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan med mångårig erfarenhet av tvärvetenskapliga sammanhang. Läs mer här 

Länkar

Läs mer om utlysningen till Interdisciplinary Academy vid SLU och hur du söker. Sista ansökningsdag är den 24 aug 2022.

Läs mer om tvärvetenskap och olika tvärvetenskapliga satsningar vid SLU Future Food

Seminarieserie och inspirationsmöten om tvärvetenskap

 

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning för hela SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner. Interdisciplinary Academy samordnas av SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar, med stöd av NJ-fakulteten.

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.