SLU-nyhet

En både smart och vacker park

Publicerad: 01 juni 2022
Människor lutar sig ner i utloppsbrunn vid dagvattenpark. Foto.

Med den nyöppnade Gottsunda dagvattenpark i Uppsala finns möjlighet att visa hur samspelet i vattenmiljön kan se ut. Samtidigt blir dagvatten från Uppsala renat i parken. Institutionen för vatten och miljö har deltagit genom forskare Jens Fölster som närvarade vid invigningen.

Dagvatten är regn- eller smältvatten som runnit på tak, vägar, parkeringsplatser till exempel. Från hårdgjorda ytor tar det tillfälliga vattnet med sig olika föroreningar. Ofta rinner dagvatten ner i särskilda brunnar och kommuner har ansvar för att ta hand om det. I Uppsala testar man en ny lösning. SLU deltar i försöket genom engagemanget i projektet Rich waters och mäter grumlighet, pH, syrgas och salthalt i den nya dagvattenparken i Gottsunda.

Gottsunda dagvattenpark renar vatten från Gottsunda och har blivit anlagd för att även visa på samspelet i vattenmiljön. Både social och ekonomisk nytta finns av vattenvårdande projekt som detta. Skolor, allmänheten och andra kommuner har möjlighet att lära sig mer om samspelet men också utnyttja miljön för rekreation samtidigt som vattnet blir renat.

Institutionen för vatten och miljö kommer att fortsätta sitt deltagande i arbetet med dagvattenparken genom mätningarna. Sensorerna som finns placerade i inloppet och utloppet av parken fortsätter skicka data en gång i kvarten under ytterligare två år. Placeringen av sensorerna innebär att det går att följa hur vattnet förändras under tiden i parken. Genom analys och tolkning av data kommer det bli möjligt att utvärdera reningseffekten av dagvattenparken.

Fakta:

Dagvattenparken ligger i korsningen av Eksätravägen och Gottsundavägen. För besökaren finns informationsskyltar, gångstigar, bänkar och bryggor för att främja möjligheten till rekreation och friluftsliv.

Dagvattenparken består av flera olika dammar som är sammanlänkade. Innan den stora dammen finns tre försedimentdammar. Tillsammans ska dammarna förhoppningsvis kunna rena vattnet från nästan hälften av alla näringsämnen, en stor del av organiska ämnen och tungmetaller. Vattnet rinner sedan vidare till Hågaån och Mälaren.

Dagvattenparken har anlagts av Uppsala kommun med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten genom LIFE IP Rich Waters och LOVA.