SLU-nyhet

Ny Heurekaversion släpptes i september

Publicerad: 15 september 2022
En gammal timmerlada med rasat tak

Denna version innehåller funktionalitet för att beräkna framtida kolförråd i skogsprodukter, rutin för att ta in beståndsdata från en skördarsimulator till Heureka och förbättrad prestanda.

Kolförråd i skogsprodukter – Harvested Wood Products

Heureka har till version 2.19 utökats med en inbyggd funktionalitet för att beräkna det framtida kolförrådet i skogsprodukter som sågade trävaror, papper från pappersmassa och träbaserade skivor – som kan komma från det virke som avverkas i analysen. Denna funktionalitet benämns Harvested Wood Products – HWP. Funktionaliteten beräknar ett lagrat inbundet kolförråd i nya produkter över tid, men tar inte hänsyn till det kolförråd som eventuellt redan finns i samhället, och som kommer från historiska avverkningar från samma skogsområde som analysen gäller.

I beräkningen antas det inbundna kolförrådet sakta återgå till atmosfären i takt med att produkternas livslängd är slut. Halveringstiderna är bestämda för sågade trävaror till 35 år, papper från pappersmassa 2 år och träbaserade skivor 25 år.

Läs modellbeskrivningen: Harvested Wood Products på Heureka Wiki

Import av skördarsimulatordata

Skördarsimulatorer som används i undervisning vid t.ex. naturbruksgymnasier till Heurekas programvaror är nu möjligt via en ny funktionalitet. Den utvecklade rutinen möjliggör användning av Heureka Beståndsvis inom utbildningen för att belysa de långsiktiga aspekterna av att avverka skogen på olika sätt i skördarsimulatorn och det kvarlämnade beståndets utveckling under resten av omloppstiden. Projektet ”Simulator som komplett läromedel” startade hösten 2016 som ett samarbete mellan Södra Viken, Älvdalens Utbildningscentrum, SLU och Ljungbergsfonden. Projektet har kretsat kring skogsmaskinförarens arbetsroll och lett till utvecklade undervisningsupplägg och övningsmaterial baserade på användning av skördarsimulatorn som läromedel.

Förbättrad prestanda

Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra Heureka-applikationernas prestanda. Ändrad minneshantering och omstrukturerade kodavsnitt har lett till att simuleringen av alternativa åtgärdsprogram i den nya versionen tar ca en tredjedel av tiden jämfört med föregående version, i ett jämförande test. Dessutom har de inbyggda optimeringskomponenterna Zimpl och LpSolve uppdaterats till senast tillgängliga versioner, vilket ökat prestandan i lösandet av mindre optimeringsproblem.

Förändrade prestanda över tid: Version Benchmarking på Heureka Wiki

Övriga ändringar

Läs mer om dessa och övriga nyheter i version 2.19 på Heureka Wiki.

Anmälan till vårens distanskurs öppen

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen.

Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin.

Läs mer och anmäl dig

Relaterade sidor: