SLU-nyhet

Medel att söka för att stärka forskningssamarbeten kring landsbygderna

Publicerad: 20 september 2022

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional utveckling i Sverige. Vi öppnar nu en fjärde utlysning där forskare inom landsbygds- eller regionalforskning i Sverige kan söka medel.

Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället.

Medel kan sökas för:

 1. Forskarnätverk och mindre forskarkonferenser (upp till 120 000 kr)
 2. Forskarkonferenser med minst 10 deltagande forskare (upp till 200 000 kr)

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2022.

Tematisk inriktning

I årets utlysning efterfrågar vi ansökningar som relaterar till det övergripande temat:

 • Klimatomställning ur landsbygdsperspektiv eller regionalpolitiskt perspektiv.

Vem kan söka?

Forskare verksamma vid svenskt lärosäte eller forskningsorganisation kan söka.

Ansökan måste gälla minst 3 olika forskare från minst 3 olika lärosäten eller forskningsorganisationer.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vad ska medel användas till?

Projektmedlen kan exempelvis användas till: 

 • inleda nya samarbeten eller förstärka etablerade forskargrupper,
 • arrangera fysiska forskarträffar/konferenser eller gemensamma populärvetenskapliga aktiviteter,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser),

För forskarkonferenser som samlar minst tio forskare inom fältet, svenskt eller internationellt, men med fokus på landsbygder och/eller regional utveckling i Sverige är maximalt sökbart belopp 200 000 kr. För övriga projekt är maximalt sökbart belopp 120 000 kr.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet utifrån följande rubriker:

 • Rubrik                                              
  Ett namngivet tema för nätverket/konferensen.
 • Syfte                                                  
  En beskrivning av gruppens tänkta bidrag till ökade kunskaper inom landsbygds- och/eller regionalforskning.
 • Motivering
  En motivering av behovet av en sådan insats.
 • Aktivitetsplan
  En redogörelse av planerade aktiviteter (vad, var, när) och vilka aktiviteterna vänder sig till.
 • Budget
  En budget med budgetmotivering.
 • CV:n
  Samtliga sökandens CV (länkar till CV-sidor publicerade på websidor är ok)

Ansökan ska vara max 2 sidor (utöver CV:erna).

Bedömningskriterier

Beslut om vilka ansökningar som tilldelas medel fattas utifrån en sammanvägd bedömning av följande bedömningskriterier:

 • Syftets vetenskapliga betydelse i relation till utlysningens tema
 • Om projektet är konkret och realistiskt
 • Projektets bidrag till att stärka samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och olika forskningsmiljöer
 • Inkludering av forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriär (doktorander, postdoktorer och andra forskare som nyligen disputerat)
 • Forskningstemats möjliga samhällsnytta
 • Projektets bidrag till att synliggöra svensk landsbygds- och regionalforskning.

Ansökningar från forskargrupperingar som inte tidigare beviljats medel av Uppdrag landsbygd kommer att prioriteras. Att som enskild forskare ha deltagit i nätverksinitiativ som tidigare fått stöd utgör inget hinder för att söka medel.

Återrapporteringskrav

Samtliga projektet ska slutredovisas i Uppdrag landsbygds rapportmall där vi efterfrågar en kortfattad beskrivning av den genomförda insatsen och dess resultat samt en ekonomisk sammanställning. Varje projektägare åtar sig också att bidra med ett inlägg till Uppdrag landsbygds forskarblogg under projekttiden.  

Ansökan lämnas in elektroniskt genom att ladda upp ansökan i ansökningsformuläret nedan.

 • Sista ansökningsdag: 31 oktober 2022
 • Beslut fattas: december 2022
 • Projekttid: Som längst till 31 december 2023

Har du frågor om denna utlysning är du välkommen att kontakta oss via a e-post till uppdraglandsbygd@slu.se eller telefon (Patrik Cras: 018-67 16 52, 0708-12 39 05).

Du kan följa uppdraget på Twitter (@SLU_UppdragLand) och på vår blogg Kunskaper för landsbygder

Ansökan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.