SLU-nyhet

Risker för markens ekosystemtjänster där daggmaskar påverkas av markpackning

Publicerad: 15 september 2022
daggmaskar i jord

I jordbruket används tunga maskiner som gör jorden mer kompakt. Forskare vid institutionen för mark och miljö har nu kunnat visa att daggmaskar, som är viktiga för en bra jordhälsa och markens förmåga att leverera ekosystemtjänster, ändrar sitt beteende i packad mark. -Vi behöver ta hänsyn till hur markorganismer påverkas av jordbruket för att säkerställa bördiga och välfungerande jordar i framtiden, säger doktoranden Elsa Arrazola Vasquez.

Daggmaskar håller jorden bördig genom att skapa porer som gör att jorden kan andas och släppa igenom vatten. Deras bioturbation är viktig för omsättningen av organiskt material i jorden och hjälper till att tillgängliggöra viktiga näringsämnen till växter och grödor. Daggmaskar är därför avgörande för produktionen av näringsrik mat, jordens vattenhållandeförmåga och andra ekosystemtjänster som vi mäniskor är beroende av.

Färre maskar i packade jordar

Hur jorden ser ut i ett och samma jordbruksfält varierar, exempelvis är vissa områden luckrare eller mer kompakta än andra. Elsa Arrazola Vasquez, doktorand i markmekanik och jordbearbetning, säger att färre daggmaskar i packade markområden kan tyda på att markförhållandena inte är optimala för daggmaskar. Det kan vara ett allvarligt problem för markekosystemen. Elsa Arrazola Vasquez och hennes kollegor bestämde sig därför för att undersöka hur markpackning påverkar två vanliga svenska daggmaskarters (Aporrectodea caliginosa och Aporrectodea longa) beteende och rörelser i jorden.

– Daggmaskar är involverade i många markprocesser och är väldigt viktiga för markens funktioner. Samtidigt är de extremt känsliga för förändringar i sin omgivning. Sämre förhållanden i marken för daggmaskar kan leda till att färre daggmaskar lever i jorden, vilket skulle kunna innebära en fara för processer i marken som drivs av daggmaskarnas aktivitet. Man borde därför ta hänsyn till graden av markpackning när man analyserar vad som påverkar daggmaskar.

Beteendeförändringar negativt för markens ekosystemtjänster

Olika daggmaskarter har olika funktioner och beteenden, och är vanligtvis indelade i tre grupper. Elsa Arrazola Vasquez och hennes kollegor studerade två arter från två olika grupper. De upptäckte att daggmaskarnas grävhastighet minskade betydligt i mark med hög packningsgrad. Effekten var dock inte samma för de olika daggmaskarterna. Grävhastigheten hos Aporrectodea caliginosa minskade mer än hos Aporrectodea longa. Forskargruppen kunde också se att maskarnas sätt att äta förändrades och att mer energi krävdes av daggmaskarna för att röra sig genom de packade jordarna.

-Att daggmaskens grävning hämmas av markpackning kan få konsekvenser för vikiga markprocesser så som porbildning i marken, omsättning av organiskt material eller markens vattenupptag. Detta innebär att ekosystemtjänster som exempelvis strukturbildande processer i marken, markens vattenreglering och kretsloppet av näringsämnen kan påverkas negativt.

Möjligt att förbättra situationen

Jordar är ett komplext och extremt känsligt ekosystem, och de beslut vi fattar kan förbättra eller försämra deras tillstånd vilket också påverkar villkoren för markorganismer så som daggmaskar. Elsa Arrazola Vasquez säger att frågan är speciellt aktuell med tanke på EU:s markstrategi för 2030. Strategin har identifierat markpackning och förlusten av biologisk mångfald i marken som problem att komma till bukt med.

-Markorganismer är nyckeln till att markekosystemen ska fungera på rätt sätt. Det finns ett behov av att förbättra deras miljö vilket EU tar fasta på i markstrategin genom främjandet av hållbara jordbruksmetoder.

Med tanke på rådande klimatförändringar, där jordar och markorganismer är i fara, är det viktigt att börja genomföra lämpliga förändringar i jordbruket för att minska negativa effekter så mycket som möjligt. Enligt Elsa Arrazola Vasquez är ett sätt att minska risken för jordpackning och dess påverkan på daggmaskar att exempelvis använda mindre jordbruksmaskiner eller att minska de områden där tunga maskiner används.


Kontaktinformation

 Elsa Arrazola Vasquez

 

Elsa Arrazola Vasquez
Doktorand i markmekanik och jordbearbetning
Institutionen för mark och miljö
+46730687961
elsa.arrazola@slu.se