SLU-nyhet

Insekter ställer krav på mikroklimatet i död ved

Publicerad: 19 januari 2023
Stor skalbagge på skrovlig stam..

Mikroklimatet utgör en nyckelfaktor för insekter i död ved. Det visar två studier från SLU på de rödlistade skalbaggarna raggbock och läderbagge. Forskare använde klimatloggrar för att mäta mikroklimatet i död tallved och ihåliga lövträd. Mikroklimat i död ved har sällan studerats tidigare. Resultaten är viktiga för naturvården.

Raggbockens larver utvecklas vanligtvis i döda, grova, solexponerade stammar av tall. Arten är rödlistad (sårbar) eftersom dessa livsmiljöer minskar när skogen har blivit yngre och tätare på grund av skogsbruket och frånvaron av bränder. Också läderbaggen är rödlistad (sårbar). Dess larver utvecklas i mulmen (= löst material, främst bestående av murken ved) i ihåliga lövträd. De ihåliga träden utgörs framför allt av mer än 300 år gamla ekar som står i betesmarker. De har också minskat på grund av ändrad markanvändning. 

Hur klimatet påverkar organismerna

Forskning om hur djur och växter påverkas av klimatförhållanden har på senare år fått ett uppsving. Teknikutvecklingen har gjort det lättare att samla in stora mängder data med hjälp av klimatloggrar. Det brukar påstås att mikroklimatet är viktigt för vedlevande insekter, men det har inte hittills inte understötts av några noggranna studier.

Ly Lindman, tidigare forskare på SLU, har tillsammans med sina kollegor Erik Öckinger och Thomas Ranius jämfört hur mikroklimatet i hålträd påverkar förekomsten av läderbagge. Den studien publicerades nyligen i Ecological Entomology. I en annan studie, som publicerades i Oecologia, har samma forskare jämfört mikroklimatet inne i död tallved med och utan spår efter raggbock.

Mikroklimatet hade betydelse för läderbaggen...

Läderbaggen förekom oftare i träd med ett varmare och mera stabilt mikroklimat. Det fanns ett tydligt samband mellan mikroklimatet i mulmen (löst material, främst bestående av murken ved, i ihåliga träd) och trädens egenskaper. Sådana egenskaper som gynnar förekomsten av skalbaggar knutna till ihåliga träd (stor stamomkrets, stor volym mulm, hålöppningar som är uppåtriktade och minst ett par meter från marken) kännetecknades av lägre fuktighet och mindre fluktuationer i fuktigheten. Det talar för att mikroklimatet är en viktig faktor för hålträdslevande skalbaggar och att många specialiserade arter saknas i träd med alltför fuktiga förhållanden.

En trolig förklaring till att läderbaggen enbart lever i ihåliga träd är att mikroklimatet i trädhåligheter är stabilare jämfört med både lufttemperaturen och med stående och liggande död ved.

...och raggbocken

Också studien i tallved talar för att mikroklimatet är en viktig faktor. Egenskaper hos den döda veden som är viktiga för insekter visade sig också ha stor påverkan på mikroklimatet; till exempel är det varmare och torrare i stående död ved och död ved i öppna lägen, medan i grövre död ved är fuktigheten högre och temperaturen mera stabil. Död ved där raggbocken fanns kännetecknades av att temperaturen, i jämförelse med annan död ved, var högre på våren, och lägre och mera stabil på vintern. Så blir det i lågor med stor diameter som ligger öppet.

Vad betyder det för framtiden?

Det finns stora osäkerheter när man försöker bedöma hur arter påverkas av klimatförändringar. Högre temperaturer verkar vara gynnsamma för både läderbaggen och raggbocken. Å andra sidan kan klimatförändringar leda till att livsmiljöerna försämras. Till exempel kan gamla ihåliga träd dö tidigare på grund av att det blir vanligare med stormar  och extrem torka eller att det kommer nya skadegörare.

Vetenskapliga artiklar

Microclimatic conditions mediate the effect of deadwood and forest characteristics on a threatened beetle species, Tragosoma depsarium, Oecologica Lindman et al

Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita, Ecological Entomology, Lindman et al

 

Relaterade sidor: