SLU-nyhet

Att uppnå hållbarhet genom risktagande - SLU-projekt finansieras av Formas

Publicerad: 27 november 2023
Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har tillsammans med Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren vid Lunds universitet erhållit ett fyraårigt anslag från Formas för sitt projekt "NavRISK: Att uppnå hållbarhet genom risktagande. Navigerande mellan risk och stabilitet i urbana experiment i planeringen”

Sammanfattning av projektet:

För närvarande finns det en stark idé om att vi måste gå bortom “business as usual” och radikalt förändra hur vi arbetar för att kunna lösa klimat och hållbarhetsutmaningarna. Att utveckla nya lösningar innebär dock alltid ett visst mått av risktagande. Urbana experiment involverar en mängd olika aktörer som förhandlar om risker, men planerare har en unik roll eftersom de arbetar utifrån politiska mandat och ansvar. Att ta risker står i konflikt med såväl offentlig sektor etos i allmänhet, som traditionell planering ideal och praxis i synnerhet – som istället betonar vikten av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktiga lösningar.

Detta projekt syftar till att undersöka hur lokala planerare hanterar risktagande i urbana experiment i planering samt utforska de etiska frågor som uppstår när de navigerar i spänningen mellan stabilitet och risk. Vi utgår från en tentativ teoretisk ram som är framarbetad utifrån forskning inom risk, urbana experiment och organisationsteori. Det metodologiska angreppssättet har en bred ansats att samla perspektiv på och erfarenheter av risktagande och skapa möjligheter för planerare att interagera och reflektera över risker. Detta innefattar flerfallstudier, expertintervjuer och workshops med sakägare. Gällande samhällsnytta så kommer projektet att resultera i vägledande etiska principer som ger planerare möjlighet att proaktivt engagera sig i risktagande i urbana experiment in planeringen.