SLU-nyhet

Stor variation av fosfor i diken och bäckar

Publicerad: 08 december 2023
Kvinna håller i större cylinderredskap i bäck. Jordbrukslandskap.

Hur fungerar fosforinbindning i jordbruksdiken och vattendrag, och hur varierar det mellan årstider och geografiska områden? Trots liknande totalfosforkoncentrationer finns stora skillnader i hur fosfor är bunden i suspenderat sediment, enligt en studie från SLU.

Jordbruksmark, ofta utpekat som en huvudkälla till fosfor i vatten, transporterar fosfor via partiklar från marken till närliggande vattendrag där det kan orsaka övergödning. En relativt ny studie av postdoktor Sara Sandström tittar närmre på hur kopplingen mellan fosfor och jordpartiklar i rörelse, och bottensediment, påverkar vattenkvaliteten över tid. Hushållningssällskapets tidning Arvensis har lyft frågan under hösten 2023.

Resultaten visar på tydliga säsongsvariationer, särskilt i järnbunden fosfor, vilket kan ha konsekvenser för vattenväxter och organismer. Fosforbundenhet i partiklarna påverkar tillgängligheten för växter och alger, där löst och järnbundet fosfor anses mest tillgängligt.

Forskarna framhäver vikten av medvetenhet när dikesrensning utförs att inte rensmassorna tillåts läcka ned i vattendraget igen. De påpekar också behovet av att undvika rensning under sommaren för att minska tillgängligheten av fosfor.

Studien

Variability in fluvial suspended and streambed sediment phosphorus fractions among small agricultural streams - PubMed (nih.gov)