SLU-nyhet

Mer av det som odlas borde kunna bli mat

Publicerad: 16 februari 2023
Potatis på en åker. Foto.

Nyligen publicerades fyra nya rapporter från Jordbruksverket som visar på stora förluster av potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete redan i produktionsled. Betydande mängder av de produkter som undersökts lämnar aldrig gårdarna eller packerierna utan blir kvar på åkern, används som djurfoder, eller blir till avfall.

Rapporterna och beräkningarna är gjorda av forskare vid SLU på uppdrag av Jordbruksverket. Sammanlagt kartläggs åtta produkter som uppföljning av etappmålet "En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument till 2025". I höstas kom de första två rapporterna, om mjölk och kött. Nu har fyra nya rapporter publicerats som följer upp potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete.

En bättre kartläggning av var svinnet uppstår och vad det beror ökar också möjligheterna att förebygga och motarbeta svinnet. Att ta tillvara på mer av det som odlas minskar miljö- och klimatpåverkan, men kan också ge högre lönsamhet åt producenterna och en stärkt livsmedelsförsörjning.

Åtgärder kan vara olika beroende på vad svinnet beror på. Det kan till exempel handla om bättre skydd mot vilt och skadegörare, förebyggande åtgärder mot extremväder (t.ex. dränering), bättre lagringsmetoder, förändrat köpbeteende och efterfrågan hos konsumenter, mer precisa skördemetoder men också innovation och produktutveckling för att hitta nya användningsområden för det som idag inte efterfrågas.

Jordgubbar, potatis, morötter och kvarnvete

Betydande mängder av de produkter som undersökts lämnar aldrig gårdarna eller packerierna. Det som blir kvar på åkern används antingen som djurfoder, eller blir till avfall.

  • Ungefär en tredjedel av de morötter som odlas, sorteras och packas i Sverige blir inte livsmedel. Livsmedelsförlusterna av morötter i samband med sortering och packning av morötter utgjorde i studien 26 procent av den totala skörden. Det som sorterades bort gick framförallt till foder, men också till biogas eller kompost. Ungefär 6 procent av morötterna blev kvar på åkern.

  • 17 procent av den odlade mängden matpotatis 2021 (eller 75 000 ton) lämnade inte gårdar eller packerier för att bli mat. Livsmedelsförlusterna av potatis på gård och packerier under 2021 motsvarade omkring 200 miljoner kronor i förlorade odlarintäkter. Om den potatis som blev livsmedelsförlust istället hade kunnat tas tillvara, hade den kunnat mätta 1,6 miljoner svenskars årliga potatisbehov.

  • Efter avslutad skörd kan det finnas stora mängder jordgubbar kvar i fält. En fallstudie i juni 2022 visade att upp emot hälften av jordgubbarna var kvar i fält och att en stor del var klass 1-bär. För att mer jordgubbar ska tas tillvara krävs satsningar för att säkra tillgången på säsongsarbetskraft, men också robusta odlingssystem och flexibla marknadskanaler som tar hand om tillfälliga produktionsöverskott.

  • Tre procent av det odlade kvarnvetet, totalt 55 000 ton, förstördes i fält 2020 på grund av viltskador och väder. Kvarnvete som inte uppfyller kvalitetskraven för livsmedel, och en stor del vetekli, används till foder. Med större efterfrågan, kombinerat med produktutveckling och innovation, skulle mer vetekli kunna bli livsmedel istället för foder.

Om uppdraget

Rapporterna och studierna har finansierats av ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn, som är ett uppdrag under 2020–2025 inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin till Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.