SLU-nyhet

Nytt projekt ska kartlägga och utvärdera beslutsstödsystem för lantbrukare

Publicerad: 24 februari 2023
händer håller i en handdator ute i fält

Idag finns en uppsjö av olika verktyg och digitala system som ska vägleda lantbrukare i sina beslut om olika odlingsåtgärder som påverkar markens produktionsförmåga. Men hur många finns egentligen i Europa, och vilka fungerar bäst? Vad saknar befintliga beslutsstöd för att möta de behov som finns? Detta ska det nya EU-projektet PRAC2LIV titta närmre på. – Förhoppningen är att vi ska lära av varandra i Europa genom att tillämpa bra idéer på nya platser, säger forskaren Sofia Delin.

Sofia Delin har lång erfarenhet av att arbeta med precisionsodling och effektivisering av växtnäringsutnyttjande. Till vardags är hon forskningsledare vid institutionen för mark och miljö i Skara, och ansvarar vid sidan av egna forskningsprojekt för att driva försöksverksamheten vid Lanna forskningsstation.

Hela sitt yrkesliv har hon jobbat med att försöka förstå hur olika växtnäringskällor kan användas på bästa sätt för att öka produktionen och minska negativa bieffekter för klimat och miljö. Det har framför allt varit studier i fältförsök för att ta fram kunskap om olika odlingsåtgärders effekter.

Det nya projektet PRAC2LIV har däremot ett annat fokus än vad Sofia Delin är van vid. Nu ska befintliga verktyg studeras från ett användarperspektiv. Till sin hjälp har hon nya kollegan Meriem Jouini, som har erfarenhet av liknade forskning. 

Lantbrukare och rådgivare involveras

I PRAC2LIV ska verktyg för beslutsstöd i Europa kartläggas och utvärderas. Såväl avancerade som mindre avancerade verktyg ingår i kartläggningen. Det handlar om verktyg som har effekt på markens mullhalt och/eller hushållning med vatten och växtnäring. Utvärderingen av verktygen ska bland annat göras genom att kommunicera med lantbrukare som är engagerade i så kallade living labs, en typ av nätverk av gårdar där lösningar för ett hållbart jordbruk testas i praktiken. Just nu pågår en kartläggning av living labs i Europa som projektet hoppas kunna dra nytta av.

-Det ska bli spännande att jobba på det här sättet, att höra vad lantbrukare och rådgivare själva har att säga både om verktyg som de har erfarenhet av och sådana som de efterfrågar. Inledningsvis kommer vi att skaffa kunskap genom frågeformulär. Men till hösten kommer vi arrangera workshops på olika platser i Europa för att få mer kunskap kopplat till de frågor som vi ställer oss i projektet – det vill säga, vilka system som är lätta att använda och vilka har en god effekt på kolinlagring, vattenhushållning och växtnäringshushållning, berättar Sofia Delin.

Ska ge förslag på  hur beslutsstöd kan få bättre genomslag

Det övergripande målet med det nya projektet är att få ett samlat grepp om de verktyg som finns i Europa, hur de kan förbättras och komma till nytta för fler. Vi ska även titta på hur man skulle kunna samla dem i en webbportal för att göra dem mer tillgängliga.

-Vi är också intresserade av varför vissa system inte används. Kanske kräver de svårtillgänglig data eller behöver en mer användarvänlig design, eller så genererar de inte tillräckligt relevanta eller tillförlitliga rekommendationer. Och om man fick drömma, hur skulle ett idealt verktyg se ut? Förhoppningen är att vi ska lära av varandra i Europa genom att tillämpa bra idéer på nya platser,  säger Sofia Delin.

I projektet hoppas man till slut kunna ge förslag på hur framtida beslutsstöd bör konstrueras för att vara attraktiva verktyg på gården. Om allt går enligt tidsplanen så väntas resultaten presenteras i slutet av 2024.

-Vi vill gärna få input från lantbrukare och rådgivare redan nu. Om någon har tips på särskilt intressanta verktyg att fokusera på eller nätverk av lantbrukare och rådgivare att engagera i våra workshoppar, så får man gärna höra av sig.

EJP SOIL logotyp

Fakta:

Projektet PRAC2LIV

Syftet med projektet är att inventera och utvärdera verktyg för beslutsstöd för odlingsåtgärder som påverkar markens produktionsförmåga genom ökad mullhalt och/eller bättre vatten- eller växtnäringshushållning. Detta görs bland annat med frågeformulär och workshops för användarna av beslutsstöden. Målet är visa på framgångsfaktorer hos verktyg som fungerar, och hur man skulle kunna göra dem tillgängliga för fler. 

Projektet är en del av EU-programmet EJP SOIL.

Forskningsprogrammet EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark.

Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet på nationell skala och ansvarar särskilt för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. En viktig del av programmet omfattar dialog med intressenter via National Hub, SLU:s nationella markhubb, där forskningen diskuteras med aktörer som arbetar med jord- och markfrågor från olika perspektiv.


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235