SLU-nyhet

Risk för betydande skador av granbarkborre även under 2023

Publicerad: 09 februari 2023
Granbarkborre i närbild.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under åren 2018 till 2022 har drygt 30 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborre i Götaland och Svealand. Det är mångdubbelt mer än under något tidigare utbrott. En undersökning visar nu att granbarkborrens förökningsframgång i delar av utbrottsområdet minskade under 2022 jämfört med under 2021.

– Inom skogsbruket finns en stor oro för hur stora skadorna fortsättningsvis kommer att bli. Tyvärr går det inte att göra säkra prognoser över skadeutvecklingen. Vi kan varken förutsäga vädret eller trädens motståndskraft. Däremot har vi data på granbarkborrens förökningsframgång i delar av utbrottsområdet. Förökningsframgången, tillsammans med volymen de förökade sig i, avgör hur många granbarkborrar det kommer att finnas under våren 2023 och som då kan angripa träd, säger Martin Schroeder, professor på SLU.

Han leder ett forskningsprojekt som skall öka kunskapen om varför utbrott startar under varma och torra somrar samt vilka faktorer som styr hur utbrott utvecklas över tid. Det är viktigt eftersom barkborreutbrott kommer att bli vanligare när klimatet blir varmare. Barkprover har tagits från dödade träd varje höst sedan utbrottet startade 2018. Barkproverna visar angreppstäthet (hur många barkborrar som angrep träden), förökningsframgång (hur många döttrar varje hona producerar) och tätheter av konkurrenter och fiender.

Inte lika varmt

Resultatet från 2022 visar att förökningsframgången låg på samma nivå som under 2021 i Småland medan den nästan halverades i Värmland och Uppland/Västmanland. Dessutom var angreppstätheten högre i alla tre regionerna under 2022 än under 2021.

– Sommaren 2022 var inte lika varm som sommaren 2021 vilket kan ha stärkt trädens motståndskraft så att fler barkborrar krävdes för att övervinna deras försvar. Den högre angreppstätheten, som innebär ökad konkurrens mellan barkborrarna, bidrog även till den lägre förökningsframgången. Detta tillsammans med att den dödade volymen minskade under 2022 innebär att det kommer att finnas färre barkborrar våren 2023 än vad det fanns våren 2022 vilket borde minska risken för skador, säger Martin Schroeder.

Hur blir sommaren i år?

En avgörande faktor för hur stora skadorna blir i år är dock hur sommaren blir. En sval och nederbördsrik sommar påverkar både granbarkborrens svärmningsaktivitet och utvecklingshastighet negativt samtidigt som trädens motståndskraft stärks. Det minskar risken för skador. Om det däremot blir ännu en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka.

– Eftersom skadorna var så stora förra året, och granbarkborrarna är så många, får man även vid en sval och regnig sommar räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas under 2023 säger Martin Schroeder.

Med tanke på den stora risken för fortsatt stora barkborreskador är det viktigt att skogsbruket nu fortsätter arbetet med att minska de ekonomiska förlusterna som skadorna orsakar. Alla skogsägare bör se över sina marker efter färska granvindfällen och senare i vår efter nya angrepp av granbarkborre.

  • I bestånd där många träd angreps under förra året kan man överväga att avverka hela beståndet och därmed rädda virkesvärdet av ännu inte angripna träd. Vi vet att risken är stor att angreppen blir omfattande där många granbarkborrar övervintrat.
  • För bästa bekämpningseffekt, ska nyangripna träd avverkas innan barkborrarna utvecklats till adulter eftersom larverna då dör i avskalad bark.
  • Om avverkning av angripna träd sker på vintern kommer bekämpningseffekten i de allra flesta fall att vara begränsad eftersom en del av barkborrarna då redan lämnat träden. Dessutom kommer en betydande del av barken att ramla av vid avverkningen vilket innebär att granbarkborrarna blir kvar i skogen.
  • Träd som saknar bark eller bara har lite av barken kvar innehåller inga eller få granbarkborrar.

Forskarna kommer att analysera resultaten mer i detalj när projektet avslutas.  Men eftersom förökningsframgången är av så stort intresse för skogsägarna så rapporterar projektet undersökningens resultat årligen i arbetsrapporter. 

Granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2022 i sydöstra Småland, Värmland och Uppland/Västmanland (pdf)

Scenarier för hur stora volymer skog som granbarkborren kan komma att döda sommaren 2023 (pdf)

Rapport för 2021granbarkborrens förökningsframgång  pdf)

Rapport för 2020 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)

Rapport för 2019 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)

Rapport för 2018 - granbarkborrens förökningsframgång (pdf)

Läs mer i SLU:s Kunskapsbank

Rekordstort utbrott av granbarkborre – orsaker och vad man kan göra

Artikeln har tidigare publicerats i KSLA:s tidskrift med temat Friska skogar -hur når vi dit.

Fakta:

Projektet finansieras av anslag från Formas, Södra Skogsägarnas Forskningsstiftelse, Stiftelsen Skogssällskapet, Skogsstyrelsen och SLU (Skogsskadecentrum).