SLU-nyhet

Myror ratar främmande contortatall

Publicerad: 02 mars 2023
Närbild av en myra.

Färre myrarter, färre myrstackar och mindre spring på trädstammarna i jakt på mat. Så ser det ut i tallskogar som planterats med den införda arten contortatall jämfört med intilliggande planteringar med svensk tall. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet där contortaplanteringars påverkan på skogslevande myror undersökts.

På 1970-talet introducerades den kanadensiska contoratallen på bred front i Sverige för att öka virkesproduktionen. Trots att det i dag finns mer än 600 000 hektar contortatall i Sverige har vi fortfarande liten kunskap om dess ekologiska effekter.

I ett storskaligt fältexperiment med 15 parade bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall tall (Pinus sylvestris) har forskare nu undersökt contortaplanteringars påverkan på stackmyror.

– Vår studie visar att stackmyrorna trivs sämre i planteringar av den kanadensiska contoratallen än i planteringar av svensk tall, säger Therese Löfroth, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som lett studien.

Fler än 40 000 myror artbestämda

I studien har fler än 40 000 myror fångats in med fallfällor, som grävs ner i marken. De insamlade myrorna har artbestämts och forskarna har sedan jämfört arter och antal i de olika skogsbestånden. I samtliga bestånd har också myrstackar inventerats, samt observationer gjorts av myrornas jakt på mat upp och ned längs trädstammar.

– Vi såg att det fanns färre myrstackar i contortaskog än i vanlig tallskog. Det var också mindre spring av myror på contortaträdens stammar än på vår inhemska tall vilket tyder på att myrorna inte hittar lika mycket bladlöss att “mjölka” i contortaträden, säger Therese Löfroth.

När bladlössen uppe i trädkronorna suger i sig växtsaft producerar de samtidigt sockerrik avföring; honungsdagg som myrorna suger i sig direkt från lössen.

Även hästmyran väljer bort contortaskogen

Men hur är det med andra sorters myror än de vanligaste stackmyrorna, trivs de i contortaskogar?

Nej, andra myrarter som hästmyror och rödmyror verkar inte heller trivas där, vilket förvånade forskarna.

– Eftersom stackmyror är aggressiva och försvarar sina revir mot alla andra myror tänkte vi att om stackmyror inte trivs i contortaskog kanske andra myrarter kan trivas när de slipper aggressiva stackmyror. Detta visade sig vara fel och vi såg att alla slags myror trivdes bättre i vanlig tallskog, säger Therese Löfroth.

Sammanfattningsvis drar forskarna slutsatsen att vår inhemska tallskog är ett mer gynnsamt habitat för fler myrarter. Det beror troligtvis på att det är skuggigare och svalare i contortabestånd, det finns färre bladlöss som kan mjölkas på honungsdagg och de långa barren från contortatallen är inte bra byggmaterial i myrstackarna.

– För att gynna den biologiska mångfalden, och i det här fallet myrorna och arterna de är beroende av och som är beroende av dem, rekommenderar vi att man blandar upp contortaplanteringar med andra trädslag, alternativt inte planterar så stora områden med contorta, säger Therese Löfroth.

Vetenskaplig artikel

Therese Löfroth, Jon Andersson, Jean-Michel Roberge, Jörgen Sjögren, Flow-on effects of an introduced tree species: Lodgepole pine plantation affects function and performance of boreal ants, Forest Ecology and Management, Volume 512, 2022, 120160, ISSN 0378-1127, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120160.

Fakta:

OM STUDIEN

I ett storskaligt fältexperiment med totalt 30 bestånd, uppdelade på 15 par av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (Pinus sylvestris) i mellersta och norra Sverige undersökte forskarna effekterna av contortaplanteringar på förekomsten och aktiviteten hos skogsmyror, täthet och artrikedom hos andra myrarter samt förekomsten av skalbaggen Pella humeralis som är specialiserad på att äta myror.

Försöksplanteringarna anlades under sent 1960-tal av SCA. De olika bestånden planterades parvis på samma kalhygge och har skötts som vanlig produktionsskog. Andra trädslag som självsått har inte aktivt rensats bort.

Totalt samlades fler än 40 000 myror in, av totalt 11 olika arter varav den absolut vanligaste var Nordskogsmyran. 57 myrstackar registrerades, varav 20 i contortaskog och 37 i svensk tallskog. Där det fanns fler myror fanns också fler skalbaggar av den specialiserade myrpredatorn Pella humeralis, vilket tyder på att även denna art drabbas negativt av contortan.

Totalt 159 träd observerades under en minut vardera då samtliga myror som rörde sig upp eller ner på stammen i sin jakt på mat registrerades; totalt observerades 123 myror, varav 14 i contortaskog och 109 i svensk tallskog.

Studien har finansierats av Carl Tryggers Stiftelse och Formas.