SLU-nyhet

Bombmurkleuppropet 2024 – rapportera bombmurkla och öka kunskapen om tillståndet på växtplatserna

Publicerad: 13 april 2023

Nu är det dags igen! Snön smälter i vårsolen och bombmurklan dyker upp. Nu är det tid att besöka din bombmurkleskog, det är redan flera som rapporterat om bombmurklans ankomst. De senaste åren har mycket hänt med våra äldre granar och vi behöver få en bättre överblick över hur det är ställt med bombmurklans växtplatser. Därför ber vi nu åter igen om att få in rapporter från era besök ute i bombmurklans vårskog. Passa gärna på att dokumentera tillståndet på platsen – även där ni inte hittat några fruktkroppar.

I Väsby branters naturreservat i Kinda kommun, Östergötland artens sydligaste kända aktiva utpost i landet var bombmurklorna uppe redan i slutet av februari. Foto: Martin Peraić.

Med sin klotrunda form och sammetsludna chokladbruna yta är bombmurklan Sarcosoma globosum verkligen en säregen skålsvamp som uppträder efter snösmältningen på vårvintern. De flesta fynd är gjorda i slutet av mars fram till de sista veckorna i maj (figur 2). Bombmurklan trivs i näringsrik granskog med lång trädkontinuitet på frisk mark där vegetationsskiktet domineras av mossor med inslag av lågörtsvegetation. Många växtplatser ligger i väldränerade lägen, så som i sluttningar eller på svallade moränryggar. I landets södra och mellersta delar har många lokaler en historik av skogsbete (Nitare 2010).

 

Fördelning av fynd år 2000 till 2022. Graf

Figur 1. Registrerade fynd av bombmurkla i Artportalen fördelade över januari till december mellan 2000 och 2022. Fram till början av juni är en lämplig tid att besöka bombmurklans växtplatser.

Det är få av våra svamparter som är så pass välkända som bombmurklan – den har till och med en egen bakelse uppkallad efter sig. I Sverige är arten är fridlyst och rödlistad som sårbar (VU) och är även listad som nära hotad (NT) på den globala rödlistan. Jämfört med andra svampar finns relativt väldokumenterade uppgifter om artens historiska utbredning i landet, och under 1900-talet har flera av artens äldre lokaler förstörts. I och med arbetet med artens åtgärdsprogram som togs fram 2010 har arten eftersökts ännu mer och flera av lokalerna har fått olika typer av skydd. Stora angrepp av granbarkborre under tillsammans med avverkning i eller i anslutning till bombmurklans växtplatser har dock bidragit till att flera lokaler försvunnit eller fått sämre status i Södermanlands (Ryberg 2021) och i Uppsala län (Kyhlström Blomqvist 2020). För att få en bättre bild av tillståndet för bombmurklans växtplatser i resten av Sverige efterlyser SLU Artdatabanken nu rapporter till Artportalen 2024 från allmänheten.

Man som ramlat i en skog. Foto

Man kan bli lika glad som Mats Karström är här på bilden när man träffar på bombmurklor i skogen. Foto: Mats Svensson Pavval

Vill du hjälpa till?

I år är det tredje gången som vi uppmanar lite extra till att rapportera in dina eftersök av bombmurkla. Vill du själv ge dig ut i skogen och leta efter bombmurkla och samtidigt öka kunskapen om hur det ser ut på bombmurklans växtplatser i Sverige? Följ instruktion för insamling och dokumentation nedan. Observera att bombmurklan är fridlyst och inte får plockas!

 1. Återbesök eller välj en bombmurkleskog nära dig.
  Om du inte känner till någon fyndplats kan du söka i Artportalen. Om det redan finns nyligen inrapporterade fynd från den plats du tänkt besöka så välj gärna en annan plats där det inte finns något besök rapporterat. Om det finns tidigare rapporter från en växtplats där man rapporterat ”ej återfunnen” kan det dock finnas skäl att göra ytterligare ett besök ifall det varit ett torrt år och fruktkropparna dykt upp senare på säsongen.

 2. Vid växtplatsen:
  Börja med att ta ut en noggrann koordinat för fyndplatsen. Om ditt fynd är ett återfynd och koordinaten stämmer bra kan du använda den tidigare koordinaten i din rapport. Ta en bild på växtplatsen. Om du hittar fruktkroppar så räkna antalet. Notera statusen på träden i en radie på ca 25 m runt växtplatsen (dvs. är träden unga/gamla/levande/skadade/döda?). Om det är en stor samling fruktkroppar kan du göra en allmän kommentar om tillståndet på växtplatsen. Notera även andra eventuella störningar så som granbarkborreangrepp, angränsande avverkning eller vildsvinsbök.

  Ange gärna status på växtplatsen utifrån dessa kriterier:

  God status innebär inga eller mindre störningar som inte har påverkat växtplatsen negativt. Fruktkroppar av arten har påträffats under 2023 eller bedömts mycket troligt kunna återkomma ett annat år.

  Måttlig status innebär mindre eller måttliga störningar som helt eller delvis påverkat växtplatsen. Fynd av fruktkroppar har gjorts under 2024 eller bedömts att troligen kunna göras ett kommande år trots att växtplatsen delvis förändrats.

  Dålig status innebär större omfattande störningar där nästan all äldre gran har dött eller stormfällts. Inga återfynd av bombmurklan har gjorts under 2024. Växtplatsen har helt eller delvis förstörts.

  Notera även vad du tror har orsakat störningen, t.ex. granbarkborreangrepp, angränsande avverkning eller vildsvinsbök.

 3. Rapportering i Artportalen:
  Rapportera ditt fynd med bild. Fyll i ”Ej återfunnen” om du besökt en känd växtplats men inte lyckats hitta fruktkroppar (Figur 3). Notera i kommentarsfältet om du besökt en tidigare känd lokal när du lägger in ditt fynd. Koppla ditt fynd till projektet ”Uppföljning bombmurkla 2024”. Du hittar projektet genom att skriva ”bombmurkla” under ”Projekt” i rapporteringsformuläret (Figur 3).

Figur 3. Viktiga parametrar att fylla i när du rapporterar dina fynd av bombmurkla i Artportalen.

De inskickade rapporterna kommer att underlätta arbetet med att uppskatta trender och status för bombmurklan i vårt arbete med rödlistning av svampar.

Kontakta Elisabet Ottosson via Facebook eller per e-post till elisabet.ottosson@slu.se om du har frågor kring artbestämning eller inrapportering av fynd.

Tack på förhand för din hjälp!

 

Referenser:
Kyhlström Blomqvist, J. 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. Självständigt arbete i biologi – kandidatarbetet 15hp. Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi. Uppsala.

Ryberg, H. 2021. Bombmurklan och granbarkborren i Södermanlands län 2021. Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Nitare, J. 2010. Åtgärdsprogram för bombmurkla 2010–2014 (Sarcosoma globosum). Naturvårdsverkets rapport nummer 6333. Bromma. https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6333-7