SLU-nyhet

Integrerat växtskydd behöver implementeras bättre för att ge ekologiska fördelar

Publicerad: 04 april 2023
En hand plockar gröna oliver. Foto.

I sin nuvarande form är integrerat växtskydd inte bättre än konventionell odling för att begränsa skadegörande växtätare i olivodlingar eller för att gynna naturliga fiender till skadegörare. I en ny studie visar forskare att vi måste använda oss av en mer omfattande typ av integrerat växtskydd som i större utsättning baseras på förebyggande åtgärder för att den ska vara till nytta för miljön.

Den globala livsmedelsproduktionen har fördubblats under de senaste 60 åren för att föda vår växande befolkning och den ökande konsumtionen per person. Kostnaden för ökningen har varit hög för miljön och vi ser negativa effekter av kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel på olika organismer i miljön, på människors hälsa och på livsmedelskvaliteten.

Jordbrukspolitiken i EU främjar ekologisk odling och integrerad växtskydd, eller IPM, som miljövänliga alternativ till konventionell odling. IPM är ett beslutsstödsystem för växtskydd, där målet är att förena miljövänlighet med ekonomisk lönsamhet genom en balanserad användning av kemiska och biologiska metoder samt olika odlingstekniker.

Är IPM verkligen bra för den biologiska mångfalden?

– Ekologisk odling är till stor del fördelaktigt för den biologiska mångfalden, inklusive för de naturliga fienderna till skadegörarna som lever vid odlingarna. Men IPM har inte blivit lika granskad som ekologisk odling, säger Sasha Vasconcelos, huvudförfattaren till studien.

­– Oliver är en ekonomiskt viktig gröda i EU. Vi gjorde en metaanalys baserad på 294 observationer från 18 olika studier där jämförde vi hur tre olika odlingsstrategier påverkar den biologiska bekämpningspotentialen och de växtätare som skadar olivodlingarna, säger Mattias Jonsson, en annan av författarna till studien. De tre odlingsstrategierna var konventionell och ekologisk odling samt IPM.

Forskarna sammanställde också information om vilka jordbruksmetoder som användes för att bedöma skillnader i intensitet mellan de tre odlingsstrategierna.

Använder kemisk bekämpning i första hand

Resultaten visar att IPM till största delen är baserad på intensiva åtgärder, med kemisk bekämpning snarare än förebyggande åtgärder som en första utväg. Potentialen för biologisk bekämpning och skador från växtätare var liknande i konventionell odling och IPM.

– Potentialen för biologisk bekämpning var högre i ekologiska grödor än i grödor som odlats med IPM, särskilt när man beaktar naturliga fiender som lever i trädkronorna. Även om ekologisk odling förbättrade potentialen för biologisk bekämpning, gynnade den också vissa olivskadegörare, och i båda fallen var effekterna större i odlingar belägna i ett varmare klimat, säger Mattias.

– I sin nuvarande form påverkar inte IPM nämnvärt potentialen för biologisk bekämpning eller trycket av växtätande skadegörare jämfört med konventionell odling av oliver. För att det ska ske måste vi implementera IPM i en mer omfattande form där vi i större utsträckning använder förebyggande åtgärder för att gynna naturliga fiender innan vi tar till kemisk bekämpning. Dessutom kan fler icke-kemiska insatser krävas för att effektivt bekämpa olivskadegörare i ekologiska olivodlingar, avslutar Sasha.

Fakta:

Integrerat växtskydd eller IPM (Integrated Pest Management) handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpas ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i odlingarna.

Exempel på möjliga strategier är biologisk bekämpning, kemisk bekämpning och mekanisk behandling. För att få bäst effekt av behandlingarna beräknas optimal behandlingstidpunkt.

Fyra viktiga punkter vid IPM:

  • förebygg växtskyddsproblem
  • bevaka skaderisken i dina odlingar/fält
  • behovsanpassa åtgärderna
  • följ upp och utvärdera bekämpningsåtgärderna

Kontaktinformation

sasha.vasconcelos@slu.se