SLU-nyhet

Att kombinera lokal och vetenskaplig kunskap gynnar skogsskötseln

Publicerad: 22 maj 2023
Isabella Hallberg Sramek, SLU

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i Sverige. Tillsammans med lokala intressenter och med hjälp av olika tvärvetenskapliga metoder arbetade hon med att identifiera praktiska lösningar för att anpassa skogsskötseln gentemot nuvarande och framtida behov. I den här intervjun berättar hon om sin doktorsavhandling och lyfter fram vikten av att inkludera sociala och mänskliga aspekter i skoglig planering.

- Du analyserade vilka förväntningar som ställs på de svenska skogarna och hur de kan mötas med olika skogsskötselstrategier. Vad motiverade dig att arbeta med ett sådant projekt i gränssnittet mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora?

Jag har en naturvetenskaplig bakgrund. När jag började studera skogsvetenskap på SLU och även började arbeta under somrarna i skogsbruket insåg jag att mycket av det vi fick lära oss inte riktigt var det som praktiserades. Vetenskap och praktik tycktes inte vara sammankopplade. Det var då jag började intressera mig för den mänskliga aspekten av skogsskötsel. Skogsägare men också miljöorganisationer, samer som arbetar med renskötsel, jägare, människor som använder skogen för rekreation och så vidare - alla olika intressenter är involverade i skogsförvaltningen och relationerna mellan dem påverkar skogsköstelstrategier och acceptans.

När vi bara tänker ur ett naturvetenskapligt perspektiv glömmer vi lätt att skogsskötsel också är en mänsklig verksamhet. Vi kan bara få en fullständig bild av skogsskötseln och förstå alla dimensioner av den om vi även förstår de sociala och mänskliga aspekterna. När Annika Nordin, som redan handledde min masteruppsats, erbjöd mig detta doktorandprojekt var jag intresserad från början.

- Varför leder de olika förväntningar som idag ställs på skogarna i Sverige till konflikter?

Skogsskötseln historiskt och idag har varit mycket inriktad på kvantitativ forskning och främst på kunskap från biologi, ekonomi, statistik och ekologi. Men idag är skogsskötseln mer omtvistad med många olika intressenter och olika konflikter om hur man på bästa sätt ska uppfylla de olika förväntningarna. Delvis är dessa konflikter relaterade till nuvarande skogsskötselmetoder, men det finns också fler förväntningar på skogarna i dag än tidigare.

På 1700-talet, när den vetenskapligt baserade skogsskötseln inleddes, låg fokus på virkesproduktion och hur man skulle uppnå detta mål. Konflikten då var mellan människor som förespråkade ett mer kontinuerligt skogsbruk och ett jämnårigt skogsbruk med kalhuggning.

Den konflikten finns fortfarande kvar, men nu har vi också ytterligare förväntningar på skogarna och klimatförändringarna komplicerar saken ytterligare. Det råder oenighet om vad skogsskötseln ska ge i form av ekosystemtjänster som begränsning av klimatförändringar, biologisk mångfald, rekreation och virke samt om vem som ska dra nytta av skogarna och hur målen ska uppnås.

- Vad tycker du är det viktigaste resultatet från din avhandling?

Jag tror att ett av de viktigaste resultaten är att vi kan lära oss mycket av praktiskt skogsbruk. Vi kan inte förvänta oss att vetenskapen ska producera all kunskap, särskilt när det gäller alternativa skogsskötselmetoder, utan vi måste också förlita oss på intressenternas och praktikernas lokala erfarenheter. I det projekt som jag deltog i ville vi verkligen föra ner diskussionen till den lokala nivån: vilka förväntningar ställs på skogarna här och nu, av vem, och vilka effekter förväntar vi oss av klimatförändringarna och hur kan vi mildra dem?

Vi anordnade skogsexkursioner här i Västerbotten och i Kronoberg i södra Sverige och bjöd in olika intressenter. Dessa utflykter var ögonöppnare för oss alla eftersom alla såg och tänkte på olika saker trots att vi alla stod på exakt samma plats. Utbytet av kunskap hjälpte alla att förstå den andra personens ståndpunkt bättre och det gjorde det lättare att hitta nya lösningar och sätt att kompromissa.

De lokala intressenterna påpekade också att de skulle vilja se fler lokala exempel på olika skogsskötselmetoder och se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Det finns skogsägare som redan nu tillämpar olika metoder och vi bör erkänna deras kunskaper och se vad vi kan lära oss av dem.

- Du kombinerar praktiska aspekter, som att samtala med lokala skogsaktörer, med maskininlärning och modellering i din avhandling. Vad var fördelen med att kombinera dessa olika metoder?    

Först och främst tycker jag att det är roligt att testa nya tekniker, pröva nya saker och nya sätt att forska. För en del av min avhandling använde vi Heureka-systemet, som har utvecklats vid SLU. Vi utvärderade kvantitativt olika skogsscenarier genom att modellera dem över en 100-årsperiod. I nästa steg analyserade vi de olika scenarierna kvalitativt i en workshop tillsammans med intressenterna.

Det var mycket intressant att se att intressenterna tog fasta på helt andra saker än vad som framkom i modelleringen. De diskuterade till exempel det möjliga resultatet av ett scenario på lokal nivå, vilken typ av konflikter det skulle skapa mellan olika typer av intressenter och om det skulle accepteras socialt. Dessa aspekter fångades inte upp av våra modeller, men det kommer att bli mycket viktigt att beakta dem i skoglig planering. Att kombinera dessa två typer av utvärderingar sida vid sida - den kvantitativa modellmetoden och den kvalitativa - var därför till stor nytta.

- Fick du några oväntade resultat?

För mig var vägen som ledde fram till maskininlärning mycket oväntad, mer oväntad än själva resultaten. Vi ville analysera vilken typ av skogsrelaterade konflikter som diskuteras i media. Det fanns redan analyser av specifika konflikter tillgängliga, baserade på kvalitativa medieanalyser. Vi ville dock få en bred överblick och förstå hur stora konflikterna är i förhållande till varandra.

Att läsa allt själv och sortera det manuellt skulle ha tagit för mycket tid, istället använde vi "topic modelling". Denna metod av maskininlärning har sitt ursprung i datavetenskap men används nu även inom bioinformatik, samhällsvetenskap och humaniora och förmodligen även inom fler områden. Med hjälp av det här verktyget kunde vi sålla ett stort antal medieartiklar, identifiera huvudämnena och klustra dem. Sedan kunde vi gå djupare in i klusteranalysen och till exempel kontrollera om ett ämne eller en konflikt diskuterades på olika sätt i olika delar av Sverige, hur det har skiljt sig åt över tid och göra mer rumsliga och tidsmässiga men också relationella analyser av dessa olika typer av konflikter.

När jag vågade mig på den här maskininlärningen undrade jag verkligen vart det skulle föra mig, men det är ett mycket användbart verktyg som jag nu har använt även när jag gör litteraturstudier.

- Har du varit tvungen att övervinna några större utmaningar under din doktorandtid?

Jag arbetade med forskare från vetenskaps- och idéhistoria och från statsvetenskap, och till en början hade vi språkbarriärer. Vår utbildning och bakgrundskunskap skiljde sig åt och vi använde olika referenser eftersom vi kom från helt olika områden. Det tog tid att lära sig att förstå varandra men också att lära känna de viktigaste referenserna som de andra använde och som dök upp igen då och då. Jag var tvungen att ställa dumma frågor, till exempel för att försäkra mig om att vi verkligen talar om samma sak. Det var en stor utmaning i början, men nu förstår jag hur de arbetar och argumenterar mycket väl. Jag lyckades till och med inleda ett nytt samarbete med en sociolog och en vetenskaps- och idéhistoriker, som jag inte har samarbetat med tidigare, och fick dem intresserade av att arbeta tillsammans med mig på en publikation.

- Din forskning är mycket ovanlig för din institutionen du tillhör där de flesta forskar på molekylär växtbiologi. Tror du att dina resultat också kan gynna denna typ av forskning?

Jag tror att en viktig aspekt är att förstå människors förståelse för skogar: vilka tekniker används idag och varför, hur tänker människor om framtiden, vilken framtid vill de ha. Vi måste få ett mer holistiskt perspektiv på skogar och träd. Om vi vidgar vårt perspektiv för att bättre förstå vetenskapens praktiska konsekvenser och även samhällets behov kan det hjälpa oss att bättre se hur och på vilka områden vetenskapen kan gynna den nuvarande omvandlingen. Det krävdes mod att kliva ut ur min komfortzon och prova något nytt, men mitt arbete har tjänat mycket på det.

- Vad planerar du att göra nu?

Jag kommer att fortsätta som postdoktor vid SLU och Wageningen University och arbeta med skogsägare, deras erfarenheter av och önskemål om tillämpning av alternativa skogsskötselmetoder. Det kommer att ligga nära det jag har gjort under min avhandling men mer specifikt med fokus på skogsägare. Jag kommer att vara anställd vid SLU och samtidigt blir gästforskare vid Wageningen University.

 

Om disputationen

Isabella Hallberg-Sramek, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet, försvarar sin doktorsavhandling onsdagen den 24 maj 2023. Fakultetsopponent är professor Georg Winkel, Forest and Nature Conservation Policy Group, Wageningen University and Research, Wageningen, Nederländerna. Avhandlingen har handletts av Annika Nordin från SLU tillsammans med Camilla Sandström, Erland Mårald, båda från Umeå universitet, och Eva-Maria Nordström från SLU som biträdande handledare.

Avhandlingens title: Tailoring forest management to local socio-ecological contexts – Addressing climate change and local stakeholders’ expectations of forests

Länk till avhandlingen: https://doi.org/10.54612/a.6os9e6ei21

Fakta:

Mer information om Isabella Hallberg-Sramek forskning

I mars 2022 tilldelades Isabella Hallberg-Sramek Svenska Humanistiska Förbundets pris, ett pris till en ung person som utfört ett förtjänstfullt intellektuellt arbete i humanistisk anda. I samband med priset publicerades ytterligare en intervju med henne. Hitta intervjun här på SLU:s hemsida.

Mer om projektet "Tar ner himlen till jorden" som Isabella Hallberg-Sramek var en del av på Umeå universitets hemsida

Nyhet om Isabella Hallberg-Srameks artikel där hon utvärderar de olika skogsbruksscenarierna med hjälp av Heureka-systemet för modellering och den kvalitativa utvärderingen av de lokala intressenterna

Mer om Heureka-systemet, en programvara som utvecklats vid SLU och som Isabella Hallberg-Sramek använde för att utvärdera olika skogsbruksscenarier genom modellering