SLU-nyhet

Storsatsning på framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Publicerad: 03 maj 2023
Ett tråg fullt av gulbeiga fluglarver, en människohand är nedstucken i tråget. Foto.

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av fisk, gris, matfågel och ägg från värphöna uppfödda på ett cirkulärt foder med låg klimatpåverkan. Ansatsen med flera olika produktionsdjur tar tillvara SLU:s breda kompetens och involverar forskare över ämnesområden.

Kan mjölmask, mussla, fluglarver och restprodukt från åkerböna ersätta konventionella foderråvaror?  

Fodret står för 50–85% av klimatutsläppen från matfågel, ägg, fisk och gris i Sverige, och består ofta av mat vi människor skulle kunna äta direkt istället. I projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk undersöker nu Axfoundation och SLU tillsammans med 25 partners möjligheten att utveckla cirkulära, resurseffektiva råvaror för att skapa foder med låg klimat- och miljöpåverkan.

Under projektet kommer flera innovativa foderingredienser testas av forskare vid SLU. Särskilt intressanta ingredienser är amerikansk vapenfluga och mjölmask uppfödda på restflöden från livsmedelsindustrin, mykoprotein från svamp som matats med restströmmar från skogsindustrin, blåmussla från Östersjön som inte lämpar sig för humankonsumtion, och överskott/restprodukter från produktionen av koncentrat av svensk åkerböna. Dessa proteinfoderråvaror förväntas kunna ersätta flera ingredienser i konventionellt foder, exempelvis soja och fiskmjöl som har stora negativa effekter på klimatet och den biologiska mångfalden.

Hanna Carlberg. Foto.

– De produktionsdjur vi arbetar med är fisk, gris och fjäderfä, vilket gör det till ett projekt som samverkar över djurslagen, något som inte hör till vanligheterna, konstaterar Hanna Carlberg, som är koordinator för SLU:s part i projektet. Det känns spännande att arbeta tillsammans med kollegor från institutionen för energi och teknik, där insekter som alternativt foder i livsmedelscykeln beforskas. Insekter som foderingrediens har en central roll i projektet, men vi arbetar även med flertalet andra klimatvänliga råvaror som exempelvis blåmussla från Östersjön. Projektet har stor potential att möjliggöra en mer klimatsmart livsmedelsproduktion genom nya foderråvaror.

 

Cecilia-Lalander_SLU__Jenny-Svennås-Gillner.jpg

– Det finns en enorm potential i att låta dagens avfall omvandlas till högvärdigt protein. Men i dagsläget får vi inte använda de stora biologiskt nedbrytbara restströmmarna som finns i samhället, till exempel matavfall från restauranger och hushåll. Det sätter den rådande lagstiftningen stopp för. Det omöjliggör en effektiv cirkulering av avfallet tillbaka in i livsmedelskedjan. Det vi nu gör i projektet är att utveckla system för hantering av tillåtna restströmmar till bland annat insekter, för att vara redo att skala upp när lagstiftningen hinner i kapp, säger Cecilia Lalander, som är docent i kretsloppsteknik och forskar på tekniker för säker återföring av resurser från avfall vid SLU.

SLU-forskarna arbetar med en bred palett av frågeställningar. För gris och fjäderfä ska nya foderråvaror testas för att utvärdera näringssammansättning och näringssmältbarhet. På så sätt kan man bättre förstå råvarornas potential. Därefter är målsättningen att gris, kyckling och ägg ska produceras på foder som innehåller dessa foderråvaror.

För fisk har man kommit ett steg längre. Där finns redan ett utvärderat foder som togs fram inom projektet Fem ton grön fisk i disk, och på vilket fisk odlades hos Älvdalslax. För fiskdelen i projektet ligger nu fokus på att förbättra metoderna i processen. Det kan exempelvis handla om olika/andra foderingredienser för att möjliggöra enklare hantering av vissa råvaror och skapa ett foder med målsättningen att skala upp och få till stånd en kontinuerlig produktion av odlad fisk ut till konsument.

– Det finns en efterfrågan på mer klimatvänliga foder till fisk, men dagens fiskfoderindustri är i huvudsak anpassad till storskaliga råvaruflöden. Vi vill underlätta för en bredare introducering av mer klimatvänliga foder genom forskning, samarbete och samverkan med aktörer i hela värdekedjan, säger Hanna Carlberg.

Forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan, både svenska lantbrukare, fodertillverkare, livsmedelsgrossister, restauranger och aktörer inom dagligvaruhandeln. Ambitionen är att utveckla nya foderblandningar och i pilotskala använda dessa för att utfordra värphöna, matfågel och gris hos svenska lantbrukare. Köttet och äggen från pilottesterna kommer utvärderas sensoriskt och gastronomiskt. För fisk är ambitionen att ta klivet från pilot till större skala med kontinuerlig produktion och försäljning. Samtliga livsmedel från projektet planeras sedan att säljas både till restaurang och i butik.

Fakta:

10 fakta om foder:

  1. Livsmedelssystemet står för cirka 1/3 av världens totala klimatutsläpp. Inom livsmedelsystemet är animalieproduktionen inklusive foderproduktionen den enskilt största källan till växthusgasutsläpp (IPCC, CBD, WWF). Lantbruket i Sverige står för 12–14% av Sveriges totala växthusgasutsläpp, siffran omfattar dock inte förädling, transport, konsumtion och avfallshantering (Naturvårdsverket).
  2. Globalt beräknas nästan 80 % av lantbruksmarken användas till att förse livsmedelsproducerande djur med foder (Our World in Data). I Sverige används över 60% av åkermarken för att producera foder (Jordbruksverket).
  3. Fodret står för 54% av klimatavtrycket i svensk grisproduktion, 75% för svensk kycklingproduktion och 75–83% för norsk laxproduktion. Det gör fodret till en av de enskilt största utmaningarna att åtgärda för att åstadkomma en förändring (RISE, SINTEF).
  4. Konventionellt fiskfoder består ofta av importerade insatsvaror, till exempel vildfångad fisk och soja från exempelvis Brasilien. Huvudingredienserna i svenskt kycklingfoder är ofta vete och certifierad soja. Svenskt grisfoder består av bland annat biprodukter från mejeri- och etanolindustri, samt vete och korn. I ekologiskt svenskt grisfoder används ofta även importerad soja (RISE / Fem ton grön fisk i disk).
  5. I svenskt foder används främst certifierad soja som är ansvarsfullt producerad, men problemet med icke-certifierad soja globalt är omfattande. Det är en gröda som ofta odlas på sätt som bidrar till skövling av regnskog. 
  6. Dagens foderfiske bidrar till överfiske. Globalt går runt 23% av den fångade fisken till andra ändamål än mat, primärt djurfoder (FAO). 76 % av all fisk från svenskt havsfiske går till foder (FAO, Havs- och vattenmyndigheten).
  7. Omvandling av regnskogar till lantbruk för foder och förändrad markanvändning är tillsammans med överfiske två av de största orsakerna till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald globalt (FAO/IPBES).
  8. Cirka 900 000 ton mat slängs varje år i Sverige från livsmedelstillverkare, butiker, restauranger och hushåll. Matsvinnet globalt står idag för 6% av växthusgasutsläppen - tre gånger så mycket som all världens flygtrafik årligen (Naturvårdsverket, Our World in Data). Nästan hälften av allt matavfall från konsumtionsledet går till biogas och biogödsel på åkrar, resten blir värme och el (Naturvårdsverket).
  9. Det linjära livsmedelssystemet bidrar till onödiga växthusgasutsläpp och att näring läcker ut i Östersjön vilket bidrar till övergödning. Matavfallet skulle i stället kunna nyttjas mer resurseffektivt genom att återcirkuleras och användas i livsmedelskedjan i form av djurfoder (Axfoundation).
  10. Projektet Fem ton grön fisk i disk har bevisat att regnbågslax kan födas upp på insektsbaserat foder där insekterna i sin tur ätit grönsaksavfall och brödrester från livsmedelsindustrin. Fiskfodret visade sig ha 30–70% lägre klimatavtryck än konventionellt fiskfoder. (Axfoundation/SLU, Mistra Food Future, SINTEF).

Partners i projektet är:

SLU, Axfoundation, ATEA Sverige, Axfood, Bodens Kommun, NovaPro, Ekobolaget, Ecoloop, Ecopelag, Fiskhallen Sorunda, Grönsakshallen Sorunda, Johannas Stadsodlingar, Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet, Kötthallen Sorunda, Lilla Grödby Lantbruk, Martin & Servera, Plant Protein Production, Ragn-Sells, Restaurang- och hotellhögskolan Campus Grythyttan Örebro universitet, RISE, Stjärnägg, Svenska Foder, Tebrito, Viking Fågel, Älvdalslax. Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Pressrelease:

Projektsida:


Kontaktinformation

SLU Aquaculture
aquaculture@slu.se