SLU-nyhet

Har du stinksot?

Publicerad: 25 maj 2023
Ett veteax med svarta fläckar. Foto.

Var med och bidra med stinksotsinfekterade ax! Under 2022 startade ett nytt stinksotsprojekt i samarbete mellan SLU, Lantmännen och Hushållningssällskapet. Projektet ämnar att förstå orsaken till de senaste årens ökning av vanlig stinksot i svenskt ekologiskt vete. Vi söker därför efter lantbrukare som skulle vilja delta i studien i sommar genom att skicka in stinksotinfekterade ax.

De senaste åren har man sett en ökning av vanlig stinksot i ekologiskt vete i Sverige, men även i andra Europeiska länder. Stinksot orsakas av stinksotsvamparna Tilletia tritici och Tilletia laevis, och orsaken till ökningen är än så länge okänd. Det kan bero på flera faktorer såsom en minskning av antal tillgängliga fröbehandlingsmetoder, ökad areal av ekologisk stråsädesproduktion, ökad användning av eget utsäde eller utvecklingen av nya eller mer virulenta raser.

Som ett steg i att förstå orsaken till den ökade förekomsten av vanlig stinksot i vete behöver vi kartlägga förekomsten och utbredningen av stinksotsvamparna i Sverige.

Hur känner man igen stinksot?

Infekterade ax kan kännas igen på sin blågröna färg, spretiga borst, uppsvällda kärnor och den mindre behagliga lukten av ruttnande fisk som kommer från sotsporerna. Angripna ax brukar oftast gulna senare och ha en kortare längd. Symptomen av sjukdomen syns främst på småaxen, som istället för att utveckla vetekärnor bildar kapslar som fylls med sotsporer. Oftast blir hela axet angripet, men det kan även finnas ax med endast enstaka angripna småax.

Även om bara enstaka småax bildar kapslar med sporer så finns svampen i hela axet. Vid certifiering av utsäde räcker det att en enda spor av sotsvampen hittas för att utsädet måste betas och vid fler än 1000 sporer per gram får partiet inte användas som utsäde.

Insamlingen fortsätter 2023

Under sommaren 2022 påbörjades en insamling av ax med stinksot ledd av Eva Edin på Hushållningssällskapet. Dessvärre för projektet var förhållandena för stinksot mindre gynnsamma under 2022, vilket resulterade i att vi fick in färre ax och från färre platser än vad vi hade hoppats på. Samlingen omfattar för närvarande stinksot insamlat från fält i Alnarp, Svalöv, Linköping, Visby, Havdhem och Säffle.

Vi söker därför även i år efter lantbrukare som vill delta med sina ekologiska vetefält för att täcka ett större geografiskt område. Insamlingen kommer att utföras av Hushållningssällskapets personal eller enligt överenskommelse med varje enskild lantbrukare under augusti i relativt god tid före skörd.

Vad händer med axen?

När axen har samlats in så sker en mikroskopisk undersökning för att avgöra vilken av de två arterna det rör sig om Tilletia tritici eller Tilletia laevis. Därefter odlar vi upp svampen för att få fram DNA till genetiska analyser för att se vilka varianter av de två arterna som förekommer i Sverige. Vidare används de insamlade sporerna i växthusförsök för att infektera olika vetesorter där varje vetesort har en specifik resistensgen.

Tilllsammans kommer de genetiska analyserna och infektionsförsöken att ge oss en bild av vilka raser som är vanligast förekommande i Sverige, vilka virulensgener dessa har och vilka resistensgener som därmed behövs för att ta fram nya stinksotsresistenta vetesorter anpassade till svenska odlingsförhållanden. Resultaten kommer även att ge svar på om ökningen av stinksot kan bero på utvecklingen av nya mer virulenta raser eller en förändring av vilken av de två svamparterna som främst orsakar sjukdomen.

Fakta:

Så här gör du för att medverka

För att vara med i studien behöver du ha fält med ekologiskt vete. Om du vill medverka med dina fält i studien eller har frågor, funderingar eller synpunkter, kontakta Eva Edin på Hushållningssällskapet:

Eva Edin, Hushållningssällskapet HS Konsult AB
Telefon: 021-17 77 25
E-post: eva.edin@hushallningssallskapet.se

Övriga medverkande i projektet är:

  • Therése Bengtsson, forskare vid SLU, Alnarp (Projektledare)
  • Anna Berlin, forskare vid SLU, Uppsala
  • Björn Andersson, forskare vid SLU, Uppsala
  • Tina Henriksson, höstveteförädlare, Lantmännen Lantbruk

Representanter från Jordbruksverket, ALLKORN - sortmångfald och Ekologiska Lantbrukarna (ekolantbruk.se) är med i projektets referensgrupp.
Projektet är treårigt och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantmännen Lantbruk.


Kontaktinformation

eva.edin@hushallningssallskapet.se

anna.berlin@slu.se, 018-671579