SLU-nyhet

Diversifiering - är det en bra strategi?

Publicerad: 12 juni 2023
Glass och jordgubbar

Diversifiering inom lantbruket innebär att företaget skaffar sig flera inkomstkällor och på det sättet får fler ben att stå på. Ny forskning visar nu att stabiliteten ökar när lantbruksföretag diversifierar sig inom traditionellt lantbruk men inte när företaget diversifierar sig utanför lantbruket. Effekterna blir dessutom större för mjölkföretaget än inom till exempel växtodlingsföretaget. Forskningen visar även större effekt av diversifiering på mindre lantbruk än på större.

Under våren har SLU Kompetenecentrum företagsledning, KCF, deltagit i forskningsprojektet ”Strategier för företagsutveckling i lantbruket – drivkrafter och ekonomiska effekter” som leds av institutionen för ekonomi på SLU Ultuna. Doktorand Georgios Miaris har genom projektet varit huvudskribent av fyra vetenskapliga artiklar inom ramen för sin doktorsavhandling.

Fler ben att stå på

Diversifiering innebär att företaget skaffar sig flera inkomstkällor och på det sättet får fler ben att stå på. Målet med diversifieringen handlar ofta om att minska företagets inkomstvariation och att nyttja företagets resurser effektivare. Forskningen har visat att det är vad som händer när lantbruksföretag diversifierar sig inom traditionellt lantbruk men inte när företaget diversifierar sig utanför lantbruket. Effekterna blir dessutom större på mindre lantbruk än på större och mjölkföretag påverkas mer positivt av diversifiering än andra lantbruksföretag. 

Rapport och work shop

Som ett led i spridningen av forskningsresultaten har Sebastian Remvig skrivit en populärvetenskaplig rapport som sammanfattar de fyra vetenskapliga artiklarna. Rapporten går att läsa här och handlar huvudsakligen om diversifiering som företagsstrategi.

För att dyka djupare i vad de effekterna av diversifiering kan bero på så arrangerade KCF en workshop på temat med 18 deltagare. Tillsammans diskuterade de fram möjliga förklaringar på det forskningen har visat och tog fram relevanta kommande steg för att utveckla företags strategiska planering.

Mjölk lättare att förädla

Bland annat diskuterades att en anledning till att mjölkföretag kanske har lättare med att lyckas skapa lönsamhet ur sin diversifiering eftersom mjölk går att förädla på så många olika sätt. Det gör det enklare för företaget att profilera sig och skapa ett unikt varumärke för att nå ut med förädlade produkter. Samtidigt saknas en del av motiven till att diversifiera sig inom mjölkproduktionen, exempelvis är behovet av arbetskraft mer jämnt fördelat över året än i växtodling.

Dialog med företagaren

Den sammanfattande rapporten utgör intressant läsning och kan användas av rådgivare i dialog med lantbrukare för ett resonemang om företagsutveckling och strategiarbete. Rapporten och forskningen berör enbart diversifiering som strategi men det finns ett behov av att ta upp många olika strategier och att skapa en bred möjlighet att prata om strategifrågor inom lantbruksföretagen. 

Text: Sebastian Remvig