SLU-nyhet

Gamla brandområden populära miljöer för betande älgar

Publicerad: 01 juni 2023
Skog med brända träd. Foto.

Skogsbränder kan skapa gott om foder för älg. Det visar en undersökning som SLU-forskare gjort på drygt tio år gamla brandfält. Forskarna såg också att det skapades mer lämpligt foder på områden som brunnit av naturliga orsaker än där naturvårdsbränningar genomförts.

En skogsbrand förändrar hela landskapet och skapar livsmiljöer som många arter är beroende av för sin överlevnad. Efter en brand bildas mycket död ved och de träd som överlever blir rika på tjära och kan leva väldigt länge. I dag har arealen skog som brinner minskat betydligt på grund av effektiv brandbekämpning.

Ett sätt att gynna brandberoende arter är att utföra kontrollerade bränningar, så kallade naturvårdsbränningar. Dessa är av säkerhetsskäl ofta mindre i storlek och med lägre intensitet än naturliga skogsbränder.

I en ny SLU-studie har forskare studerat hur skogsbränder påverkar mängden lämpligt foder till älg och i hur stor utsträckning älgen nyttjar de brända skogarna.

– Resultaten visar att de naturliga bränderna gav en större mångfald av foder och större mängd kvistar, framför allt av löv, jämfört med naturvårdsbränningarna. Vi såg också att älgarna verkar uppehålla sig mer och beta mer i de naturligt brända områdena jämfört med naturvårdsbränningar och skogar som inte brunnit, säger Emelie Fredriksson, tidigare doktorand vid SLU.

Studien genomfördes på drygt tio år gamla brandfält i Norrbotten samt intilliggande kontrollområden som inte brunnit. Där undersökte forskarna fodertillgång, betestryck och älgarnas användning av miljöerna.

– Vi såg att stora skogsbränder skapar goda foderresurser för älg. Naturvårdsbränning kan mycket väl användas för att förbättra fodertillgången av framför allt löv, som är en viktig födoresurs för älg, men i sådana fall måste bränningen ännu mer likna en naturlig skogsbrand, säger Therese Löfroth, universitetslektor vid SLU.

Den vetenskapliga artikeln

Emelie Fredriksson, Märtha Wallgren & Therese Löfroth. Wildfire and prescribed burning impact moose forage availability and browsing levels in the northern boreal forest. Scandinavian Journal of Forest Research. Volume 38, 2023 - Issue 1-2: https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2184489

Fakta:

Så genomfördes studien

Forskarna inventerade drygt tio år gamla brandfält i Norrbotten, varav tre naturliga bränder och fem naturvårdsbränningar. I varje område placerades provytor ut där det räknades spillningshögar, höjd och täckningsgrad av olika växter såsom blåbär samt gjordes detaljinventering av träd i beteshöjd. De räknade alla kvistar på träden som ett mått på tillgängligt foder och noterade eventuella avbetade kvistar. Totalt omfattade inventeringen 1611 mindre träd i 54 cirkelprovytor.