SLU-nyhet

Kraftsamling för svenska äpplen

Publicerad: 21 september 2023

Ett nytt initiativ för att stärka svensk äppelodling har tagit form. I samverkan med representation från bransch, intresseorganisationer och forskning inleds ett aktivt arbete för att öka tillgången på svenska äpplen.

– Endast var femte äpple som äts i Sverige är svenskt. Detta trots goda förutsättningar att producera äpplen här och att förbättrad lagringsteknik innebär att det går att erbjuda fina äpplen året runt, förklarar Håkan Schroeder, verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp och som varit del av den utvecklingsgrupp som tagit fram programförklaringen.

Samverkansinitiativet föddes vid en workshop som anordnades av SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp i maj 2022.  Där fördes dialog om de utvecklingsbehov som finns för att öka svenskproducerade äpplen. Nu har alltså en programförklaring tagits fram och en styrgrupp har tillsatts.

Den större delen av äpplen odlas idag i södra Sverige, men gruppen ser också förutsättningar att öka produktionen även i andra delar av Sverige.

En utmaning som lyfts fram i programförklaringen är den tillämpning av regelverk för växtskydd som skiljer sig från andra delar av EU och innebär en begränsning i vilka växtskyddsåtgärder som kan användas. Då blir tillgången till odlingssäkra och högavkastande sorter av stor vikt eftersom lönsamheten är avgörande för att våga investera. De snabbt framskridande klimatförändringarna kräver också kunskaper och beredskap att hantera nya tekniker.  

– Tillsammans är vi bättre på att fånga möjligheter och vi behöver ta tillvara på varandras styrkeområden, Säger Håkan Schroeder.

Inom en snar framtid kommer ett första tematiskt möte att arrangeras och nätverket utökas med fler intressenter.

Fakta:

Styrgrupp

Märta Johansson, LRF och Äppelriket
Thomas Jensen, Svenska Musterier
Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård
Charlotte Sommarin Föreningen Sörmlandsäpplen
Eva Johansson, SLU Grogrund
Anders Carlsson, SLU (forskning och utbildning) sammankallande

Om samverkansinitiativet

Det övergripande syftet med samverkansinitiativet är att öka och säkra tillgången till svenska äpplen. Syftet med kraftsamlingen är att genomsamhandling skapa goda förutsättningar för expansion av produktion och konsumtion av svenska äpplen.

Följande huvuddelmål ska uppnås:

  • Ansökningar om medel för att skapa resurser till prioriterade aktiviteter som kan stärka sorttillgång, produktion och konsumtion av äpplen producerade i Sverige
  • Kunskapsutveckling, innovation, utbildning och kommunikation som främjar produktion och konsumtion av svenska äpplen

Som komplement till dessa huvudmål kommer styrgruppen ansvara för att specifika konkreta mål att preciseras inom respektive insatsområde, liksom ansvar och genomförande. Kraftsamlingen förslås genomföras i ett 3-årigt startprojekt för att därefter utvärderas för fortsättningen.

Några exempel på prioriterade sakområden:

  • Växtmaterial (växtförädling i Sverige, sortprovning från växtförädling i andra länder, grundstammar)
  • Odlingssystem, metoder och teknik inklusive växthälsa/växtskydd, hantering och lagring
  • Kvalitetsegenskaper och hur de kan påverkas i produktion/hantering och ur ett konsumentperspektiv
  • Konsumenter preferenser, främjandeinsatser riktade till konsument och upphandling
  • Insatser inom sakområden kan inriktas mot kunskapsutveckling, utveckling och innovation, utbildning/kompetensförsörjning och kommunikation.

Kontaktinformation

Professor Anders Carlsson, Prefekt
Institutionen för växtförädling, SLU
anders.carlsson@slu.se, 040-415561

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53