SLU-nyhet

Ny rapport: Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Publicerad: 22 februari 2024
Två kor betar i en naturbeteshage med mycket träd och buskar.

SustAinimals Gordana Manevska-Tasevska och Harold Opdenbosch är medförfattare till en rapport om hur lantbrukare uppfattar regelverket kring skötsel av naturbetesmarker. Att sköta naturbetesmarker innebär en merkostnad, så för att bevara markerna ges EU-stöd till lantbrukare. De krav som ställs för skötseln av naturbetesmarkerna kan många gånger vara svåra att möta i den redan komplexa och lokalt anpassade verksamhet det innebär att driva ett lantbruk.

Naturbetesmarker är sedan lång tid en del av det svenska kulturlandskapet och är med sitt varierade växt- och djurliv viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. I rapporten analyseras hur lantbrukare uppfattar att reglerna som styr ersättningssystemet för bevarande av naturbetesmarker inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik fungerar på den enskilda gården. Analysen baseras på en litteraturgenomgång samt djupintervjuer med lantbrukare och en analys av policydokument.

Resultaten visar att:

  1. Ansträngningar bör göras för att undvika motstridiga regelkrav, minska risken för missförstånd och oklarheter, samt säkerställa att regelverken är i samspel med den praktiska jordbruksverksamheten.
  2. Ekonomiska ersättningar är viktiga för att lantbrukare ska få täckning för sina kostnader för att sköta naturbetesmarkerna.
  3. Lantbrukarna uppger att det finns en oro, kopplat till kontrollsituationerna, där myndighetspersonal besöker naturbetesmarkerna och kontrollerar att skötseln sker enligt regelverken.

Läs hela rapporten på Agrifoods webbplats: Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Läs mer i en annan SLU-nyhet om rapporten: Komplexa krav för skötsel av naturbetesmarker


Kontaktinformation