SLU-nyhet

Ny policy brief om kunskap och innovation riktar sig till jordbruks- och livsmedelsnäringen

Publicerad: 22 mars 2024

Ny kunskap och innovation har en viktig funktion att bidra till en hållbar och växande jordbruks- och livsmedelsnäring. SLU Future Food har tagit fram en ny policy brief om ämnet tillsammans med forskaren Lisa Blix Germundsson, som nyligen disputerade med en avhandling om hur kunskaps- och innovationssystemet inom svensk trädgårdsnäring kan utvecklas för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Satsa på värdeskapande genom praktiska samarbeten och skapa förutsättningar för människor att mötas och lära känna varandra över traditionella skrågränser. Underlätta gemensamt lärande genom genuina dialoger mellan flera aktörer om utmaningar och möjligheter. Och inkludera relevanta aktörer i utveckling av ny kunskap och innovation, med särskilt fokus på konkreta effekter i företag och samhälle. Det är huvudbudskapen i en ny policy brief från SLU Future Food: Kunskap och innovation som verktyg för praktisk förändring.

Den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn står inför flera utmaningar för att klara högt ställda mål kring miljömässig och social hållbarhet, ekonomisk bärkraft, livsmedelssäkerhet och krisberedskap. Ny kunskap och innovation är avgörande för att hantera dessa mål och utmaningar.

Lisa Blix Germundsson är forskare vid SLU med fokus på kunskapsutveckling och innovation inom jordbruk och trädgårdsnäring, och huvudförfattare till den nya policy brifen. Hon understryker vikten av samarbeten mellan olika aktörer:

– För att ny kunskap och innovation ska omsättas i praktisk verklighet krävs effektiva sätt att samarbeta. Fallstudier från svensk trädgårdsnäring visar att sociala färdigheter och samarbetsförmåga är avgörande, tillsammans med fackkunskaper och teknisk utveckling.

Just trädgårdsnäringen har visat sig vara en väldigt lämplig sektor att använda för fallstudier. Den svenska trädgårdsnäringen har haft en lång period av ekonomisk tillväxt, men möter nu hård konkurrens från utländsk import och alltmer prismedvetna kunder. Ur ett internationellt perspektiv har svensk trädgårdsnäring flera nackdelar: avlägset läge, svalt klimat, höga arbetskostnader, höga skatter och en komplex miljölagstiftning.

– För att överleva måste trädgårdsföretagen förnya sig för att möta kunders och konsumenters förväntningar, berättar Lisa Blix Germundsson. Det medför ett behov av att utveckla och stärka kunskapsutbyte och innovation inom den svenska trädgårdssektorn.

Den nya policy briefen vill inspirera till en större kreativitet och satsning på formerna för samarbete mellan aktörer, och samtidigt redovisa vad forskning så här långt visat fungerar.

Ladda ner

Policy brief från SLU Future Food, mars 2024: Kunskap och innovation som verktyg för praktisk förändring.