SLU-nyhet

"Åtgärder i små vattendrag pusselbiten som saknas"

Publicerad: 12 mars 2024
vattendrag invid jordbruksmark med solnedgång i bakgrunden

Små vattendrag i jordbruket finns överallt men är samtidigt förbisedda, trots deras viktiga roll för att reglera funktioner och tillstånd i ekosystem nedströms. De ses ofta som passiva rör som transporterar näringsämnen och sediment från jordbruket, men med förbättrad förvaltning skulle de kunna bli ekosystem som ger många fördelar. - Vi behöver ett paradigmskifte bortom den nuvarande synen på dessa vattendrag, säger Magdalena Bieroza, forskare vid SLU.

Små vattendrag i jordbrukslandskapet är den första länken mellan land- och vattenmiljöer och fungerar som korridorer i jordbrukslandskapet. De exponeras därför för stora mängder föroreningar från jordbruksmark. Jordbruket påverkar också deras funktion - vilket i sin tur orsakar förstärkande effekter på ekosystem nedströms, såsom floder, sjöar och hav.

I en ny vetenskaplig artikel belyser Magdalena Bieroza och hennes team den viktiga roll som jordbrukets små vattendrag spelar för att minska negativa miljö- och klimateffekter. Bland annat menar Magdalena Bieroza och hennes team att etablering av åtgärder i små vattendrag är den felande länken mellan åtgärder i avrinningsområden och restaurering av större vattendrag så som floder.

- Små vattendrag är avgörande för vattenkvaliteten i floder, och för hur vattenflödet varierar i dessa. Åtgärder i små vattendrag är pusselbiten som saknas för att komma till bukt med vattenkvaliteten i floder, sjöar och hav. Men de har också en viktig roll att spela när det gäller utsläpp av växthusgaser, och ekosystemens sammansättning och funktion, förklarar Magdalena Bieroza.

Förbättrad förvaltning av dessa vattendrag skulle kunna ge stor potential för synergier mellan olika ekosystemfunktioner och bättre övergripande kostnadseffektivitet. Dessutom skulle det kunna öppna upp möjligheter att uppnå flera politiska mål samtidigt, till exempel klimatanpassning, förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald.

- Forskare, myndigheter och intressenter i jordbrukssektorn måste intensifiera arbetet med att studera, övervaka och åtgärda små vattendrag i jordbruksområden. Då kan vattendragens nyttor i jordbruket äntligen förenas med deras viktiga funktion i ekosystemet, säger Magdalena Bieroza.

Sådana insatser skulle kunna vägleda framtida åtgärder i vattendrag, som idag ofta baseras på intressenternas preferenser och tillgänglig finansiering snarare än vetenskapliga belägg.

Jordbrukets små vattendrag har också en roll att spela i kampen mot klimatförändringen. Med en högre frekvens av extrema väderhändelser kan vi förvänta oss en ökning i flödet av näringsämnen, sediment och utsläpp av växthusgaser från vattendragen.

- Idag står de för 36 procent av all koldioxid som släpps ut från rinnande vatten, och därför är de viktiga när det gäller att begränsa klimatförändringarna, säger Magdalena Bieroza.

Magdalena Bieroza och hennes team anser att vi bör se jordbrukets små vattendrag som kritiska ekosystem, som en viktig länk mellan land- och vattenmiljöer.

- Vi behöver ett paradigmskifte bortom den nuvarande synen på jordbrukets små vattendrag som enbart transportkanaler för överflödigt vatten och föroreningar. Med en annan syn skulle de kunna utgöra en väg till en mer hållbar framtid, säger hon.

Vetenskaplig artikel

Magdalena Bieroza, Lukas Hallberg, John Livsey, Laura-Ainhoa Prischl, and Maarten Wynants. Recognizing Agricultural Headwaters as Critical Ecosystems. Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.3c10165