SLU-nyhet

TRACED-projektet: nya metoder att spåra farliga ämnen i våra vatten

Publicerad: 27 maj 2024
Utsikt mot sjö från strand med utlopp  från vattendrag. Foto.

Nu är det kick-off-möte för projektet TRACED. Det övergripande målet för projektet är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförorening. Målet är förbättrade förutsättningar att förstå och hantera de föroreningar som påverkar vattenmiljön.

Metoden ska användas för att utforska och bedöma förekomsten av både aktiva (primära) och recirkulerande (sekundära) dioxinkällor. Metodiken som hittills använts har varit inriktad på att spåra "källtyper" på regional nivå.

- Målet är att förenkla metodiken så att fler kan använda den och att den blir mindre kostsam. Det leder förhoppningsvis till att ny kunskap växer fram till stöd för miljömyndigheterna i deras arbete mot en renare miljö, säger Karin Wiberg som är projektledare.

Den nya metodiken ska även kunna spåra dioxinkällor på lokal nivå, det vill säga i närområdet, vilket är avgörande för att vidta välgrundade beslut gällande kostnadseffektiva riskhanteringsåtgärder.

Fältstudier för dioxinförening

Genom fältdata och nyinsamlad information kommer projektet att vidareutveckla metoden för att identifiera och utforska primära och sekundära dioxinkällor.

- Vi jobbar med modeller som kräver en stor mängd detaljerade data från källor och sediment. Därför måste vi analysera väldigt många prover. Nu kommer vi att undersöka om detaljeringsgraden på dioxinanalyserna kan vara lite lägre och om andra miljömatriser än sediment kan ingå i utvärderingen, t.ex. fallande sedimentpartiklar eller partiklar som fångas på filter när man pumpar igenom vatten. Vi kommer också att göra mjukvaran mer lättanvänd och tillgänglig, berättar Karin.

Utmaningarna för projektet

En stor utmaning är att dioxinanalyser är kostsamma. Man måste hela tiden balansera mellan önskvärt antal mätningar och väga det mot de resurser som finns.

- En annan utmaning är att en stor andel av dioxinerna i vattenmiljön har så kallade diffusa källor, t.ex. långväga transport via luft. Därför är det en stor utmaning att på ett avgörande sätt minska belastningen och att avgöra om åtgärder för lokala källor är effektiva, menar Karin.

Förhoppningen är att resultaten från TRACED ska förse myndigheterna med bättre kunskap om befintliga dioxinkällor så att man kan ta välgrundade beslut kring eventuella åtgärder. Den nya metoden som tas fram inom projektet kommer att göras tillgänglig för att främja transparenta och pålitliga undersökningar i framtiden. Projektet leds av Karin Wiberg och bedrivs i samarbete med Umeå universitet, SGU, Chalmers, och Göteborgs universitet.