SLU-nyhet

Workshops och fältförsöksplanering

Publicerad: 11 juni 2024
Bruna kvigor i grön beteshage, blå himmel i bakgrunden.

Det råder full aktivitet i projektet BLANDSKAP – Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur. Planeringen av fältförsöken har pågått sedan ett par månader för att kunna få ut så mycket som möjligt av de första projektåren och samtidigt lägga grunden för vidare försök.

Under våren har tre workshops hållits där projektets forskare har mött andra experter inom olika områden för att kunna planera försöken på bästa sätt. Workshopparna har haft tre fokusområden: odlingssystem, betesstrategier samt ekologi och jord.

– Det är många olika delar att beakta för att få till en bra studie, men det känns väldigt roligt att vi kan arbeta tillsammans med personer med olika expertis. Genom de workshops som vi haft under våren så har vi fått många värdefulla kommentarer och reflektioner, samt många idéer att ta hänsyn till i vår planering, säger Rebecca Danielsson, koordinator för BLANDSKAP.

Även om alla detaljer inte är på plats än kommer försöken att bestå av sex olika block om cirka tolv hektar vardera. Varje block delas in i fyra olika strategier som ska representera fyra olika gårdstyper:

  1. Referens – Gården har inga djur och odlar ettåriga grödor där odlingen är optimerad efter gårdens förutsättningar.
  2. Nötproduktion med låg djurtäthet (50 %) och maximerat bete. Växtodling med minimerad jordbearbetning och stor marktäckning.
  3. Mjölkgård med bete – Hög djurtäthet (100 %) och maximerat bete.
  4. Mjölkgård utan bete – Hög djurtäthet (100 %) och inget bete.

Betesförsöken kommer att utföras med hjälp av kvigor och stutar och inte av mjölkkor även om två av gårdstyperna har mjölkproduktion som utgångspunkt. Detta eftersom fokus ligger på betets påverkan på djur, odling och landskap, mjölkningen blir en komplicerande faktor som inte är relevant i denna del av projektet. Nu läggs också planerna för de olika växtföljderna som ska ingå i försöken, vilka marker ska användas? Hur ska de delas in? När och hur länge ska djuren beta? Hur löser vi vattentillgången, stängsel med mera? Denna sommar och höst så samlas alla startprov in. Till nästa odlingssäsong ska försöken vara igång.

– Vi tar väldigt gärna emot fler synpunkter, idéer och förslag från lantbrukare, forskare eller andra intressenter från näringen för att utoforma försöken på bästa sätt, avslutar Rebecca.

Fakta:

BLANDSKAP är ett världsunikt projekt som fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma odlingslandskap. Resultaten ska bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och kött på ett sätt som främjar både biologisk mångfald i odlingslandskapet, åkermarkens bördighet, en attraktiv miljö för dem som vistas i landskapet och ett lantbruk med god beredskap. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. BLANDSKAP står för Bete, Landskap, Attraktivitet, Natur, Diversitet, Samspel, Kunskap, Användning och Produktion.

Läs mer på www.slu.se/blandskap


Kontaktinformation