ElReg – En app för registrering och rapportering av elfiskedata i fält

Senast ändrad: 11 oktober 2022

Har du elfiskat och vill rapportera dina data till SLU? Då kan du använda appen ElReg! Välj enkelt din lokal från en karta, eller skapa en ny lokal. Gå igenom stegen och ladda upp via appen till Svenskt elfiskeregister för granskning. Data används vid bedömning av ekologisk status i svenska vattendrag, i forskningsprojekt och mycket mer.

Den nya appen – ElReg – är ett offlinebaserat digitalt verktyg för rapportering av elfiskedata. I appen ska man som utförare kunna planera kommande elfisken och registrera utförda utfisken för rapportering till Svenskt Elfiskeregister (SERS). ElReg avser att ersätta dagens excelprotokoll och minska arbetstiden för inrapportering av elfiskedata. I nuläget är appen anpassad för att användas av utvalda elfiskare, men på sikt hoppas vi att fler myndigheter, företag, konsulter och organisationer ska kunna använda appen i sitt arbete och bidra till forskningen.

Användaren väljer en befintlig lokal, eller registrerar en ny lokal, från en karta i ElReg. Sedan leds användaren vidare till dataregistreringen som är uppdelad i fem steg:

1. Planering

Användaren för in information om elfisket, dess syfte, datum, antal utfisken, utförare och beställare av fisket.

2. Fångstdata

Användaren registrerar fångsten per utfiske. I denna del väljer man art och rapporterar in längd och eventuell vikt för varje mätt individ. Även 0+/>0+ gränsvärden för laxfiskar förs in här.

3. Elfiskedata

Här registrerar användaren information om utförandet av fisket. Datum, aggregatmodell och typ av aggregat (bensin eller batteri) samt spänning (V) förs också in här.

4. Lokalbeskrivning

Här registrerar användaren all information om lokalens utseende och miljö, dess dimensioner (bredd, längd), vattennivå och djup, vattenhastighet och temperatur för vatten och luft, substratets och vegetationens dominans och förekomst, typ av närmiljö och träddominans, vandringshinder och biotop.

Om användaren har utfört en transektmätning förs det in under denna kategori.

5. Påverkan

Här registreras påverkan på lokalen, till exempel kalkning, försurning, bäverdämning och torka. Detta steg fylls bara i om man vet påverkan.

När användaren fyllt i all obligatorisk data kan det utförda elfisket laddas upp via appen till databasen SERS för granskning och resultat. Appen har även kommentarsfält under varje kategori där information kring fisket kan föras in utöver de existerande formulären.

Data till forskning, rödlistor och ekologisk status

Databasen för provfiske i vattendrag heter officiellt Svenskt elfiskeregister (SERS). Data som skickas in till SERS används i nationella utvärderingar, till exempel vid bedömning av ekologisk status i våra vattendrag, men också vid uppföljning av fiskevårdsåtgärder (till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering). Data från databasen används också i forskningsprojekt och i nationella sammanställningar, till exempel SLU Artdatabankens rödlista.


Kontaktinformation

Erik Myrstener, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.myrstener@slu.se, 010-478 42 25

Sofia Ledin, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sofia.ledin@slu.se, 010-478 42 95

Anders Kinnerbäck, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34

ElReg support
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
elregsupport@slu.se