Examensarbeten

Senast ändrad: 26 april 2024

Under det tredje och sista året skriver hippologstudenterna ett examensarbete på 15 hp. Studenten väljer själv vilket ämne han/hon vill fördjupa sig inom, ämnet ska dock godkännas inom något av de ämnen som ges på utbildningen. I arbetet handleds studenten av lärare på riksanläggningarna eller SLU med specialistkunskap inom området.

Är du intresserad av att beställa fördjupnings- eller examensarbeten är du välkommen att kontakta hippologenheten!

OBS! Vill Du använda arbetet så var uppmärksam på att det är ett studentarbete och att all publicering i exempelvis tidningar ska ske i samarbete med arbetets författare/handledare.  

Alla kandidatarbete skrivna av hippologstudenter.