Ekonomi

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Ekonomi

Pelaren Ekonomi handlar till stor del om ekonomistyrning, att ha kontroll på företagets ekonomi. Det är av största vikt av att ett företag genererar vinst så det blir ekonomiskt hållbart, annars äventyrar det den ekologiska och sociala hållbarheten. Har man inte vinst i företaget så kan man inte bygga upp ekonomisk styrka. Det kräver en del kunskap och tid avsätts så man kan säkerställa ekonomisk måluppfyllelse.

Det gäller att ha kontroll på helhet och företagets olika verksamhetsgrenar. Dels för att se om de genererar vinst samt att ha koll på olika produkters eller tjänsters produktionskostnader. Vi ser tyvärr att många företagare inte har kontroll på sådana fundamentala saker.

Jobba proaktivt

För att kunna få en kontroll av den närmaste framtiden är det viktigt att jobba förebyggande. I stället för att kliva på i osäkerhet kan man skapa en bra bild av hur det kommer att se ut. Då kan vara beredd på både de utmaningar som kan uppstå, men även fånga möjligheter som kan dyka upp. I lantbruket går det alldeles utmärkt att göra budgetar över olika tidsintervall för att prognostisera resultat och likviditet. I början tar det en del tid att göra den men det är väl investerad tid.

Nyttan är ju givetvis få en bra kontroll över sin likviditet och kassaflöde. Men för den intresserade kan det vara ett mycket bra styrinstrument att kolla om produktionen utvecklas som tänkt. Prognos för produktion över året är ju underlag för budgeten och eventuella avvikelser upptäcks mycket tidigt.

Förkalkyler underskattade

En underskattad del i ekonomistyrningen är förkalkyler. Det kan vara inför investeringar, val av grödor, start av verksamhet m.m. Det skapar också mycket kunskap om hur saker kommer att kunna se ut i framtiden, och hjälper företagaren att fatta beslut. Förkalkylen för olika produkter är ett utmärkt underlag för budgeten. Om budgeten sedan stämmer i förhållande till förkalkylen så är i princip efterkalkylen klar! Om inte så vet man vad man ska korrigera till följande år. Men det viktigaste är att om man inte gör förkalkyler som kan man fatta fel beslut. Och det är aldrig bra!

Buffert

I tider med stora prisvariationer och olika risker (t.ex. risker i samband med förändrat klimat) så blir det allt viktigare att kunna skapa buffertar i sitt företag. Men tidigare skapades buffertar i form av att fastigheterna ökade i värde mer än skulderna. Men i framtiden är det mera osäkert med fastighetsprisutvecklingen. Amortering är sig alltid bra om inte det tär på utrymmet i kassaflödet. Och i tider av risk och osäkerhet är det inte säkert att man lätt kan låna upp det man amorterat. Då är det enda riktigt säkra att kunna bygga upp likviditetsbuffertar t.ex. motsvarande viss procent av omsättningen. 

Optimalt eget kapital

Långsiktigt är en stark balansräkning en stor fördel i många företag? Men när har man optimalt eget kapital? Det är någonting som beror på vilken bransch man är i och vilka risker som är förknippade med det. När det är definierat så kan det vara ett tydligt mål för företaget. För att kunna uppnå det är det bra om det finns en plan för balansräkningen, dvs. hur skulderna och det egna kapitalet utvecklas årligen.

Ägarskifte kräver en noggrann planering

Även om det finns många andra saker att beakta i ett ägarskifte än pengar så kräver den ändå en noggrann planering för att man inte ska använda resurserna fel. Det kan gälla skatter, avvecklingsplaner och uppbyggnadsplaner m.m.

 

•       Vinst helhet

•       Vinst delar

•       Produktionskostnader

•       Budget

•       Förkalkyler

•       Likviditet, kassaflöde

•       Buffert

•       Ekonomisk styrka

•       Plan balansräkning

•       Ägarskifte


Kontaktinformation