Ledarskap

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Ledarskap

Pelaren Ledarskap behandlar företagarens ledarskapsförmåga och vision, vilket lägger grunden för tillvaratagandet av företagets viktigaste resurs: människan. Ledarskap krävs för att skapa social hållbarhet och är en förutsättning för att organisationen ska kunna leverera ett värdeerbjudande. Kommunikation är grundbulten för att skapa en företagskultur som präglar organisationens genomförande-, utvecklande- och lärandeprocesser.

Företagets ledare strävar efter att uppnå visionen. Till sin hjälp har han företagets resurser, sin egen förmåga och de människor som finns i verksamheten. Viktigt är att komma ihåg att alla aktiviteter som sker i ett företag startar med initiativ av en människa. För att ta bort osäkerheter som en medarbetare kan känna är det bra om man delger visionerna så det inte råder någon tvekan om riktningen på framtiden.

Gör rätt

Att göra rätt saker är ju självklart men kräver en genomtänkt tanke. Ledare behöver ständigt utveckla sin egen förmåga att leda sig själv, leda människor och leda verksamheter. Ledaren har en viktig uppgift i att utveckla medarbetare så de också gör rätt saker och gör det på rätt sätt (mer om det i pelare produktion). Om man strävar efter ständig förbättring så gäller det att få fram den potential som finns hos medarbetarna. En sann teamkänsla förstärker den förmågan.

Tydlig organisation

En organisation kan lätt utsättas för onödiga friktioner. Att ha en tydlig organisation och en tydlig kommunikation minskar detta betydligt. Ett engagerat arbete för en bra arbetsmiljö (såväl fysiskt som psykiskt) lägger grunden för en trygghet. Skulle konflikter i organisationen uppstå så bör de hanteras direkt och god kunskap.

Att göra en bra rekrytering är av stort värde. Därför är det viktigt att rekryteringsprocessen görs noga och företaget signalerar vilken värdegrund den har samt vad man vill uppnå i företaget.

 

•       Göra rätt saker

•       Eget lärande

•       Utveckla medarbetare

•       Teamkänsla

•       Tydlig organisation

•       Kommunikation

•       Rekrytera

•       Arbetsmiljö

•       Konflikter

•       Delge visionerna


Kontaktinformation